Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych. Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z koniecznością wydłużenia okresu trwania programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych. Działanie to ma przyczynić się także do osiągnięcia założeń zawartych w programie pilotażowym. Jednocześnie poszerzono listę realizatorów przedmiotowego programu pilotażowego w celu zabezpieczenia dostępu pacjentów do zabiegów trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych w województwach dolnośląskim, lubelskim i śląskim. Projekt rozporządzenia ma na celu wydłużenie realizacji świadczeń w ramach programu pilotażowego do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz poszerzenie wykazu realizatorów programu pilotażowego o dodatkowych świadczeniodawców. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361152 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) według wzoru zamieszczonej poniżej tabeli, w terminie do 7 lipca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.