Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.).

Projektowane przepisy rozszerzają katalog szczepionek stanowiących rezerwę na wypadek stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii o szczepionkę przeciw grypie sezonowej, co jest podyktowane obecną sytuacją epidemiczną. Szczepionki będą dystrybuowane przez podmioty wykonujące działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej w szczególności prowadzenia transportu, którego wykonywanie jest immanentnie związane z tego rodzaju podmiotami, które posiadają w tym zakresie niezbędne przygotowanie, z wyłączeniem możliwości podzlecania przechowywania, oraz z zastrzeżeniem możliwości podzlecania transportu za zgodą dystrybutora centralnego. Powyższe podyktowane jest względami bezpieczeństwa i przejrzystości procesu dystrybucyjnego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350102

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 20 sierpnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl. Skrócenie terminu konsultacji
wynika z konieczności zabezpieczenia realizacji szczepień przeciwko grypie sezonowej.