Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Projektowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów jest wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1oraz art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790 i 1559).

W odpowiedzi na postulaty konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej oraz środowiska gastroenterologów podjęto decyzję o umożliwieniu lekarzom posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie transplantologii. Ponadto w związku z dużym zapotrzebowaniem na lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, których niedobór okazał się szczególnie dotkliwy w związku konsekwencjami epidemii wirusa SARS-CoV-2, podjęto decyzję o uwzględnieniu postulatu konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii dotyczącego umożliwienia lekarzom posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży na podstawie skróconego programu specjalizacji, który uwzględnia wiedzę i umiejętności, jakie posiada już lekarz pediatra. Proponuje się wprowadzenie wyżej wskazanych rozwiązań poprzez dokonanie odpowiednich zmian w załączniku nr 5 i 6 do rozporządzenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352354
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 7 listopada 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.