Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w załączniku nr 1 w części I. Świadczenia scharakteryzowane procedurami medycznymi do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego przez:

  • nadanie kodów zgodnie z zaktualizowaną wersją słownika procedur medycznych ICD-9 dla świadczenia gwarantowanego elektrochemioterapia (ECT) w projekcie rozporządzenia nazwę świadczenia Elektrochemioterapia (ECT) – brak kodu, zastępuje się nazwą Elektrochemioterapia (ECT) 00.971 Elektrochemioterapia elektroporacja i podanie leku przeciwnowotworowego systemowo 00.972 Elektrochemioterapia – elektroporacja i podanie leku przeciwnowotworowego miejscowo do zmiany nowotworowej;
  • dodanie procedury medycznej o nazwie „Koherentna tomografia optyczna tętnic wieńcowych/obwodowych (OCT)”.

W załączniku nr 3 do rozporządzenia w komórkach organizacyjnych położnictwo i ginekologia (lp. 37),  położnictwo i ginekologia – drugi poziom referencyjny (lp. 38) oraz położnictwo i ginekologia – trzeci poziom referencyjny (lp 39), dokonano zmian porządkowych poprzez usuniecie nieaktualnych standardów wskazanych do stosowania w przedmiotowych zakresach świadczeń, jednocześnie wprowadzano obowiązek stosowania się do obowiązującego standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350255

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 16 września 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl według wzoru w tabeli zamieszczonej w piśmie MZ.