Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Celem przedmiotowego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie gwarantowanych świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1406) stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 i 2674) jest rozwiązanie problemu niedoboru kadry lekarskiej w podmiotach udzielających świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. W projektowanym rozporządzeniu w części normatywnej wprowadzono definicję lekarza balneologii, definicję lekarza rehabilitacji oraz definicję całodobowej opieki pielęgniarskiej. Ponadto wprowadzono definicję lekarza uzdrowiskowego w miejsce definicji lekarza uzdrowiskowego osób dorosłych i definicji lekarza uzdrowiskowego dzieci. Proponowana zmiana dopuszcza również, z uwagi na narastające problemy związane z niedoborem kadry lekarskiej, możliwość zatrudnienia w oddziałach uzdrowiskowych odpowiednio przeszkolonego lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska oraz lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz odpowiednio przeszkolonego lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska dla świadczeń udzielanych w warunkach sanatorium uzdrowiskowego lub świadczeń ambulatoryjnych. Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem niektórych przepisów o terminie wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367552 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 16 stycznia 2023 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.