Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 434, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem”, wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) Projektowane zmiany dotyczą zakresu informacji dotyczących wyrobów medycznych
oraz list oczekujących. W zakresie wyrobów medycznych 1) przepisy projektowanego rozporządzenia uwzględniają wykorzystywanie aplikacji przy wystawianiu zleceń na wyroby medyczne w postaci elektronicznej  oraz odnotowywania każdego etapu realizacji  tego zlecenia na bieżąco w aplikacji; 2) dostosowano zakres przetwarzanych danych do zakresu wynikającego z rozporządzenia w sprawie zleceń; 3) uproszczono dotychczasowy sposób rozliczania zleceń na wyroby medyczne i zleceń naprawy. Zestawienie refundacyjne wyrobów medycznych wynikające ze zrealizowanych zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne  lub zleceń naprawy, będzie generowane przez system na podstawie danych wpisywanych przez świadczeniodawców do aplikacji eZWM; 4)  świadczeniodawcy będą przekazywać do Funduszu kopię dokumentu okazanego przez osobę, która uzyskała wyrób medyczny,  uprawniającego do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, w przypadku gdy realizowane zlecenie zostało wystawione osobie uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji Zmiany dotyczące informacji odnoszących się do list oczekujących. 1) zmieniono sposób wyliczania średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia – do czasu oczekiwania nie są wliczane te dni oczekiwania, w których dłuższe oczekiwanie na świadczenie wynikało z przyczyn leżących po stronie świadczeniobiorcy (np. termin przełożono na jego wniosek). 2) w celu uzupełnienia informacji  publikowanych przez Fundusz w informatorze o terminach leczenia, na podstawie której świadczeniobiorcy dokonują wyboru świadczeniodawcy, Fundusz uzyska od świadczeniodawców informację: a) dotyczącą przedziału wiekowego dzieci, którym udziela świadczeń w przypadku świadczeniodawców, którzy w poradniach dla dorosłych udzielają świadczeń również dzieciom; b) czy świadczeniodawca realizuje badania ze znieczuleniem – w przypadku świadczeń gastroskopii i kolonoskopii. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372262 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 23 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.