Projekt rozporządzenia PRM zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. Projekt rozporządzenia przewiduje nowelizację rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji (Dz. U. poz. 468). Rozporządzenie zostało wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 34 ust. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności dokonania aktualizacji wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, określonego w załączniku do rozporządzenia. Obecnie w wykazie jest wymienionych 110 zawodów regulowanych i działalności regulowanych. W oparciu o wyniki przeprowadzonego przeglądu i zgłoszonych w jego toku postulatów w projekcie rozporządzenia proponuje się zmianę załącznika do rozporządzenia polegającą na uwzględnieniu w wykazie następujących zawodów regulowanych (m.in):

  • mechanik sprzętu ratowniczego,
  • ratownik górniczy,
  • rzeczoznawca do spraw ruchu zakładu górniczego
Podstawa prawna: ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366756 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 12 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.