Projekt rozporządzenia RM w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. poz. 1718). Projekt rozporządzenia zawiera:

  • listę inwazyjnych gatunków obcych, „IGO”, stwarzających zagrożenie dla Unii (88 gatunków) – są to gatunki wymienione w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. przyjmujące wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 (Dz. Urz. UE. L 189 z 14.07.2016, str. 4, z późn. zm.).;
  • listę IGO stwarzających zagrożenie dla Polski (19 gatunków) – są to gatunki wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. poz. 1260), a ocenione w ramach projektu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pt. „Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną” jako średnio lub bardzo inwazyjne gatunki obce w Polsce.
Zadania gmin wskazane w rozporządzeniu: – gromadzenie i przekazywanie do RDOŚ danych o stwierdzeniu w środowisku IGO stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski oraz o przeprowadzonych działaniach na terenie gminy, – przeprowadzanie działań zaradczych w odniesieniu do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski rozprzestrzenionych na szeroką skalę, występujących na terenie gminy poza nieruchomościami prywatnymi lub należącymi do Skarbu Państwa, oraz na wniosek na terenach prywatnych, – współpraca z właściwymi podmiotami w zakresie prowadzenia działań zaradczych w stosunku do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski. Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364451 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 3 października 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.