Projekt rozporządzenia RM w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9d ust. 5  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Projekt rozporządzenia określa sposób postepowania przedstawicieli instytucji uprawnionych do realizacji procedury „Niebieskie Karty” w przypadku zgłoszenia przemocy domowej. Procedura „Niebieskie Karty” jest narzędziem, którego celem jest zapewnienie  bezpieczeństwa osób doznających przemocy domowej, ale także skuteczna współpraca przedstawicieli różnych instytucji, które są zobowiązane do reagowania w przypadku wystąpienia przemocy domowej. W projektowanym akcie wykonawczym wprowadzono również regulacje, dzięki którym, w przypadku osób będących w procedurze „Niebieskie Karty” posługujących się językiem obcym lub  w sytuacji wystąpienia okoliczności, które mogą mieć wpływ na zdolność rozumienia i bycie rozumianym, umożliwia się zespołowi interdyscyplinarnemu włączenie do działań tłumacza. Zgodnie z projektowanym przepisem, będzie on miał jednak obowiązek, do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyska przy realizacji działań, zgodnie z art. 9c ustawy. Projekt rozporządzenia, obok regulacji, które określają zadania podmiotów odpowiedzialnych za realizację procedury „Niebieskie Karty” i terminów koniecznych do wypełnienia, zawiera również wzory formularzy „Niebieska Karta”, w oparciu o które prowadzi się pracę zarówno z osobą doznająca przemocy domowej, jak również z osobą tę przemoc stosującą.  W tym zakresie, w porównaniu z obecnie obowiązującym rozporządzeniem, dokonano zmian, modyfikując i upraszczając konstrukcję załączników do projektu rozporządzenia. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych (zawierający 4 załączniki): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372801/katalog/12976645#12976645 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 2 czerwca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść przy pomocy załączonej tabeli.