Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.

Potrzeba zmiany przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1713), wynika z obecnej sytuacji gospodarczej spowodowanej wybuchem ogólnoświatowej pandemii wirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej przez niego choroby COVID-19.

Projektowane rozporządzenie (najistotniejsze rozstrzygnięcia):

  • umożliwia udzielanie decyzji o wsparciu na działalność prowadzoną na terenie województwa mazowieckiego przez dużego przedsiębiorcę, wchodzącą w zakres tej samej klasy działalności, określonej zgodnie z przepisami wydanymi w odniesieniu do klasyfikacji działalności, co działalność prowadzona przez tego przedsiębiorcę w zakładzie, którego dotyczy inwestycja – ma to na celu zachęcenie dużych przedsiębiorców do dalszego rozwijania przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie aktywności wychodzącej poza zakres dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej;
  • przewiduje, że w przypadku realizacji inwestycji w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze oraz w gminach graniczących z takim miastem, a także gminie graniczącej z gminą, w której położone jest miasto średnie, minimalne kryterium ilościowe, czyli wymagane od przedsiębiorcy nakłady inwestycyjne, wynoszą 10 mln zł, niezależnie od przeciętnej stopy bezrobocia w powiecie, w którym to miasto się znajduje. Tym samym rozszerzy się liczba lokalizacji (gmin) objętych wsparciem, w których wystarczy, że przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 10 mln zł (ewentualnie odpowiednio pomniejszonych zgodnie z § 4 rozporządzenia). Wejście w życie projektowanego zapisu oraz rozszerzenie listy miast średnich do 139 (zob. pkt 7 poniżej) pozwoli na rozwinięcie premiowanych terenów, na których istotne jest kontynuowanie wdrażania preferencyjnej polityki inwestycyjnej;
  • zakłada odejście od utrzymywania w decyzjach o wsparciu dwóch kwot kosztów kwalifikowanych – minimalnych i maksymalnych, stanowiących 130% minimalnej kwoty, poprzez ograniczenie się do jednej kwoty, co pozwoli na jednoznaczne określenie kwoty pomocy publicznej wynikającej z realizacji projektu objętego decyzją o wsparciu i jej pełniejsze monitorowanie przez właściwe urzędy skarbowe;
  • obniża, w przypadku inwestycji realizowanej przez dużego lub średniego przedsiębiorcę, na okres trzech lat, minimalne wymagania dotyczące kosztów inwestycji w przypadku inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związanej ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. Dotychczasowe przepisy warunkują uzyskanie wsparcia od poniesienia minimalnych kosztów inwestycji niezależnie od tego, czy inwestycja polega na utworzeniu nowego zakładu, czy też ma charakter reinwestycji, tj. inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związanej ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. W związku z mniejszymi kosztami reinwestycji niż tworzenia nowego zakładu, w celu zwiększenia dostępu do wsparcia umożliwiającego unowocześnienie procesów produkcji, czy wprowadzanie nowych produktów koniecznym jest złagodzenie kryteriów dla tego typu inwestycji.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347751
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 29 czerwca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.