Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702) odnoszącej się do zakresu informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Celem przedmiotowej nowelizacji rozporządzenia jest natomiast odpowiednie dostosowanie treści załączników nr 1 i 2 do warunków udzielania pomocy de minimis określonych odpowiednio w:

  • rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 15.12.2023) oraz
  • rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2023/2832 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L z 15.12.2023),
które od dnia 1 stycznia 2024 r. zastąpiły rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str.1) oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.4.2012, str. 8). W porównaniu  z obecnie obowiązującymi załącznikami nr 1 i 2 w formularzach informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wprowadzone zostaną następujące zmiany: a) zaktualizowane zostaną odwołania do dwóch nowych rozporządzeń Komisji w sprawie warunków udzielania pomocy de minimis, tj. rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2832. Odpowiednie zmiany w tym zakresie zostaną również wprowadzone w § 2 ust. 1 pkt 2 nowelizowanego rozporządzenia; b) zgodnie z brzmieniem rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2832 w porównaniu do rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 ma ono również zastosowanie do podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. W związku z powyższym część B formularza w załączniku nr 2 będzie miała zastosowanie jedynie do przypadków pomocy de minimis, gdy do obliczenia jej wartości konieczne jest ustalenie stopy referencyjnej mającej zastosowanie dla danego przedsiębiorcy. Jednocześnie zgodnie z projektowanym brzmieniem § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b od pomiotów ubiegających się o pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2023/2832  informacje o sytuacji ekonomicznej oraz sprawozdania finansowe będą wymagane jedynie w ww. przypadku; c) w części C obu formularzy wykreślone zostanie pytanie dotyczące działalności w sektorze transportu drogowego towarów, gdyż rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2832 nie zawierają już odrębnego limitu pomocy de minimis dla tego sektora działalności gospodarczej. Ponadto w części C Formularza w załączniku nr 2 wykreślone zostanie pytanie dotyczące sektora węglowego, gdyż zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2023/2832 ww. działalność nie jest już wykluczona z udzielania pomocy de minimis; d) w instrukcji wypełniania tabeli w części D obu formularzy pkt 4 (dotyczący formy pomocy publicznej) i pkt 6 (dotyczący przeznaczenia pomocy publicznej) wprowadzone zostanie odwołanie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1871, z późn. zm.); e) zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2832 limit pomocy de minimis liczony jest w odniesieniu do okresu 3 minionych lat, a nie jak dotychczas do danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych. W związku z powyższym zostanie doprecyzowane w tym zakresie brzmienie pkt 9 i 10 w części A obu formularzy; f) dodanie w pkt 10 części A obu formularzy pola umożliwiającego wskazanie, czy wnioskodawca powstał w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12382904 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 19 marca 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.