Projekt rozporządzenia RM zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów jest wydawane na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773) i ma na celu zmianę rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1031, z późn. zm.), polegającą na aktualizacji jego załącznika nr 1 „Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju”. Wprowadzane zmiany w zasadniczym podziale terytorialnym kraju na poziomie gminy, powiatu i województwa powinny być uwzględnione w prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju (TERYT), jako zmiany identyfikatorów i nazw przypisanych jednostkom zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Projekt rozporządzenia ma na celu wprowadzenie zmian do rejestru TERYT wynikających z ogłoszenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1472). Wyżej wymienione rozporządzenie wprowadziło zmiany w podziale terytorialnym kraju, które wejdą w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r. i polegają na zmianie charakteru trzydziestu czterech jednostek samorządu terytorialnego oraz zmianie nazwy jednej jednostki. Projektowana regulacja ma charakter wtórny względem ww. rozporządzenia. Zmiany te mają na celu osiągnięcia spójności z aktami normatywnymi dotyczącymi podziału terytorialnego kraju, które wejdą w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12380350 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 10 stycznia 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.