Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (numer z wykazu 56).

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (numer z wykazu 56).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. poz. 346, z 2015 r. poz. 1606 oraz z 2020 r. poz. 879) jest aktem wykonawczym wydanym przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438). Przepisy nowelizowanego rozporządzenia wymagają dostosowania do zmian zakładanych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (UD351), zwanej dalej projektem ustawy, który 12 lipca br. został przyjęty przez Radę Ministrów. Projekt ustawy jest przedmiotem prac Sejmu RP (druk nr 2451). Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Zmiany zakładane projektowaną ustawą stanowią realizację jednego z kamieni milowych (B1G) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz mają na celu realizację jednej z inwestycji opisanej w projekcie KPO (inwestycja B.1.1.2, „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych”). Mają one na celu wsparcie procesu transformacji ekologicznej w okresie, w którym będą występowały skutki społeczno-ekonomiczne związane z wpływem pandemii COVID-19 na polską gospodarkę.

Realizacja zawartych w projekcie rozwiązań ma posłużyć m. in. do osiągania celów w zakresie:

− zwiększenia skali realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych,

− zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł (OZE) i rozwoju OZE w sektorze mieszkaniowym, − zmniejszenia emisyjności sektora mieszkaniowego,

− zmniejszenia zapotrzebowania na energię w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,

− poprawy stanu technicznego budynków komunalnych.

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12363555/katalog/12908123#12908123

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) z wykorzystaniem załączonego formularza w terminie do dnia 9 września 2022 roku  na adres: szkop@pracodawcy.pl.