Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych.

Celem projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących zawód medyczny oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób.

Projekt ustawy zawiera regulacje odnoszące się do następujących zawodów:

1)    asystentka stomatologiczna;

2)    dietetyk;

3)    elektroradiolog;

4)    higienistka stomatologiczna;

5)    logopeda;

6)    masażysta;

7)    opiekun medyczny;

8)    optometrysta;

9)    ortoptystka;

10)  podiatra;

11)   profilaktyk;

12)  protetyk słuchu;

13)  technik dentystyczny;

14)  technik farmaceutyczny;

15)  technik ortopeda;

16)  technik sterylizacji medycznej;

17)   terapeuta zajęciowy.

Projekt ustawy jest podstawą do określenia m.in.:

1) zadań zawodowych, do wykonywania których są uprawnione osoby wykonujące zawód medyczny;

2) wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania zawodu medycznego;

3) efektów uczenia się właściwych dla danego zawodu medycznego, które muszą być realizowane w ramach kształcenia zawodowego, biorąc pod uwagę konieczność odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu medycznego;

4) kodeksu etyki i deontologii medycznej dla osób wykonujących zawód medyczny.

5) zawieszenie prawa do wykonywania zawodu medycznego na okres od 3 miesięcy do roku;

6) pozbawienie prawa do wykonywania zawodu medycznego.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355717

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w zestawieniu tabelarycznym wg wzoru, w terminie do 18 lutego 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.