Projekt ustawy o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów. Projekt ustawy przede wszystkim dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2167 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie podmiotów obsługujących kredyty i nabywców kredytów oraz w sprawie zmiany dyrektyw 2008/48/WE i 2014/17/UE (Dz. Urz. UE L 438, z 8.12.2021, str. 1). Założenia przyjęte w dyrektywie 2021/2167 mają służyć realizacji kompleksowej strategii rozwiązania problemu nieobsługiwanych kredytów w wymiarze unijnym. Obecnie brak jest bowiem jednolitych regulacji harmonizujących przenoszenie portfeli kredytów zagrożonych przez banki na podmioty spoza sektora bankowego oraz brak jest określonych wymogów dla uczestników rynków wtórnych aktywów nieobsługiwanych. W ramach wdrożenia do krajowego systemu prawnego przepisów Dyrektywy 2021/2167 proponuje się opracowanie nowej ustawy o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów, w której przede wszystkim (m.in): – zostanie wskazane, że czynności w zakresie obsługi kredytów będą odnosiły się do umów sporządzonych przez określony katalog kredytodawców; – ustanowi się ramy prawne dla podmiotów obsługujących kredyty, w tym zasady udzielania im zezwoleń na prowadzenie działalności po spełnieniu określonych wymogów; ponadto określi się wysokość opłaty za udzielenia zezwolenia w wysokości równowartości w złotych kwoty 4500 euro; – ustanowi się warunki działalności, prawa i obowiązki nabywców kredytów, którzy nabywają prawa kredytodawcy wynikające z nieobsługiwanej umowy o kredyt lub samą nieobsługiwaną umowę o kredyt; – wprowadzi się zasadę nieobciążania kredytobiorców kosztami związanymi z przeniesieniem nieobsługiwanej umowy o kredyt; – ustanowi się katalog podmiotów, w stosunku do których przepisy projektowanej ustawy nie będą miały zastosowania; – ustanowi się obowiązki podmiotów obsługujących kredyty w zakresie prowadzonej przez nie działalności, w szczególności dotyczące obowiązku posiadania kapitału zakładowego w minimalnej wysokości 1 000 000 zł i formy działalności; dodatkowo proponuje się wprowadzenie wymogu utrzymywania przez cały okres działalności, funduszy własnych na określonym poziomie, tj. nie niższym niż wysokość kapitału zakładowego; – projekt nie będzie przewidywał możliwości przechowywania środków finansowych od kredytobiorców podczas prowadzenia działalności w zakresie obsługi kredytów; – określi się wymogi, jakie muszą spełnić członkowie zarządu oraz rady nadzorczej podmiotu obsługującego kredyty; spełnienie tych wymogów będzie warunkiem uzyskania zezwolenia; – określi się zasady finansowania kosztów nadzoru przez podmioty obsługujące kredyty; – wprowadzi się tajemnicę zawodową obejmującą informacje dotyczące chronionych prawem interesów podmiotów obsługujących kredyty; – w celu należytej ochrony praw kredytobiorcy ustanowi się wymóg opracowania wewnętrznych procedur i polityki w zakresie obsługi kredytów przez podmiot obsługujący kredyty, w tym procedur dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jak również procedury dotyczącej relacji z kredytobiorcą; – określi się katalog podmiotów, na żądanie których podmiot obsługujący kredyty zobowiązany będzie udzielić informacje; – wprowadzi się obowiązek podmiotu obsługującego kredyt przechowywania dokumentacji w zakresie prowadzenia działalności obsługi kredytu Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373852 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 14 lipca 2023 r. na adres: szkop@pracodawcy.pl.