Projekt ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia.

Opracowanie ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia jest niezbędne do zapewnienia zgodności polskiego prawodawstwa z prawodawstwem unijnym i wynika z faktu obowiązywania: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych  – zwanego dalej „rozporządzeniem 167/2013”, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców  – zwanego dalej „rozporządzeniem 168/2013”, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE – zwanego dalej „rozporządzeniem 2018/858” oraz Rewizji 3 Porozumienia dotyczącego przyjęcia zharmonizowanych regulaminów technicznych Organizacji Narodów Zjednoczonych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być montowane lub wykorzystywane w tych pojazdach, oraz warunków wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych regulaminów Organizacji Narodów Zjednoczonych – zwanego dalej „Porozumieniem z 1958 r.”.

Projektowane przepisy obejmą następujące kwestie:

  • wymagań stosowanych w procedurze homologacji typu pojazdu lub homologacji typu pojazdów produkowanych w małych seriach,
  • sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji,
  • warunków wydawania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu przedmiotu wyposażenia lub części, nieobjętego procedurą homologacji, mogącego stwarzać poważne zagrożenie dla właściwego funkcjonowania istotnych układów,
  • zakresu wymagań technicznych stosowanych w procedurze homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, szczegółowe czynności organów w procedurze homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem a także zakres i sposób przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem,
  • wzorów dokumentów, zakresu warunków, wymagań technicznych lub wymagań alternatywnych obowiązujących w procedurze krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, zakresu i sposób przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350150
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 13 września 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.