Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022.

Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2022 jest związane z koniecznością ustawowych zmian mających na celu m.in. stworzenie materialnych podstaw prawnych pozwalających na wydatkowanie środków efektywnie i skuteczne realizowanie zadań publicznych przez państwo, jak również ograniczenie niektórych wydatków budżetu państwa. Projektowane zmiany ustawowe są niezbędne dla prawidłowej realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 i są z nią nierozerwalnie związane.

W projekcie zaproponowano ustalenie odpisów na fundusze socjalne w oparciu o wartości z roku 2019. Stanowi to odmrożenie podstaw do naliczania tych funduszy w stosunku do regulacji z roku 2021 o jeden rok. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: ograniczenie wydatków jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa, poprzez „zamrożenie” podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w roku 2022. Projektowana zmiana w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych polega na „zamrożeniu” odpisu na zakładowy fundusz świadczeń na poziomie ustawowym z 2020 r. (dalej: „ZFŚS”), co oznacza, że będzie on naliczany w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. (4.434,58 zł). ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W przypadku sfery budżetowej (jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) wydatki na ZFŚS mają charakter obligatoryjny i w odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych obciążają budżet państwa. Dla pozostałych pracodawców zasady tworzenia Funduszu zależą od liczby zatrudnionych osób.

We wszystkich przypadkach przepisy umożliwiają jednak pewną swobodę regulacji w granicach określonych ww. ustawą, w tym: dopuszczają zarówno rezygnację z tworzenia ZFŚS, jak również dają możliwość do określenia wysokości odpisu na ZFŚS na wyższym, jak i niższym poziomie niż ustawowy. Dodatkowo w roku 2022 wprowadzone zostaną przepisy, iż odpis na ZFŚS dla nauczycieli dokonywany w oparciu o kwotę bazową z dnia 1 stycznia 2019 r. „Zamrożenie” bazy stanowiącej podstawę do naliczania odpisu na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych zapobiega wzrostowi wydatków budżetu państwa – na poziomie wydatków na emerytury i renty ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2019.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350557
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 3 września 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.