Projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Podstawowym celem projektowanej ustawy jest stworzenie ram prawnych, które stanowić będą podstawę dla realizacji Umowy Partnerstwa 2021-2027, w tym wdrażania programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2021-2027. Konieczność opracowania nowej ustawy wynika z rozpoczęcia w 2021 r. nowej, siedmioletniej perspektywy finansowania polityki spójności z budżetu Unii Europejskiej, w oparciu o nowy pakiet unijnych aktów prawnych regulujących zasady wdrażania tej polityki. W projekcie ustawy wprowadza się również, poprzez zmianę ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przepisy szczegółowe dotyczące planu rozwojowego – Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

W związku z przedstawionymi przez Komisję Europejską propozycjami aktów prawnych dotyczących wdrażania funduszy UE w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz doświadczeniem ze stosowania obecnie obowiązujących rozwiązań do projektu ustawy wprowadzono szereg rozwiązań umożliwiających wydatkowanie środków Polityki Spójności 2021-2027, z których najistotniejsze obejmują:
– uregulowanie procedury wyboru projektów do dofinansowania,
– uregulowanie procedury odwoławczej przysługującej od negatywnego wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu,
– uregulowanie zagadnień dotyczących specyficznych typów projektów, jakie mogą być realizowane w ramach programów,
– uregulowanie zagadnień związanych z kontrolami realizowanymi w związku ze wdrażaniem programów i wydatkowaniem środków unijnych,
– uregulowanie zagadnień związanych z powstaniem nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków unijnych,
– uregulowanie zagadnień związanych z udzielaniem wsparcia w formach zwrotnych,
– uregulowanie zagadnień związanych z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
W projekcie ustawy wprowadza się również, poprzez zmianę ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przepisy szczegółowe dotyczące KPO w zakresie, w jakim przepisy unijne są nieprecyzyjne lub niewystarczające z punktu widzenia systemu prawa krajowego, m.in.:
– w zakresie struktury systemu instytucjonalnego,
– wyboru i sposobu realizacji przedsięwzięć,
– finansowania reform, inwestycji i przedsięwzięć,
– monitorowania realizacji KPO,
– działań kontrolnych i audytowych.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351155

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 20 września 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.