Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej.

Celem niniejszej ustawy jest wprowadzenie rozwiązań służących wzmocnieniu klimatycznego wymiaru polityki miejskiej, w szczególności wzmocnienie aspektów transformacji ekologicznej miast. Projektowane narzędzia interwencji polegają na wprowadzeniu obligatoryjnego opracowywania dla miast powyżej 20 000 mieszkańców planu adaptacji do zmian klimatu oraz uwzględniania aspektu adaptacji do zmian klimatu w dokumentach o charakterze strategicznym, w tym dotyczących planowania przestrzennego miast. Kolejnym elementem interwencji jest wzmocnienie polityki prowadzonej przez samorząd województwa o kontekst adaptacji do zmian klimatu, zazielenienie budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu, a także doprecyzowanie przepisów Uooś (ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) w zakresie analizy podatności przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

Celem niniejszej ustawy jest wprowadzenie rozwiązań służących wzmocnieniu aspektów transformacji ekologicznej i klimatycznej miast. Projektowane rozwiązania wpisują się w szerokie spektrum działań realizowanych przez Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju.Niniejszy pakiet zmian jest zgodny zarówno z krajowymi dokumentami strategicznymi (Polityka ekologiczna państwa 2030, Krajowa Polityka Miejska 2030), jak również z inicjatywami unijnymi i międzynarodowymi w zakresie polityk miejskich, adaptacyjnych i mitygacyjnych, takich jak Nowa Karta Lipska, Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmian klimatu,  Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 czy Nowa Agenda Miejska ONZ.

Projekt oddziałuje na przedsiębiorców, a także pozostałych inwestorów opracowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zarówno wykonawcy, jak i zamawiający), organy właściwe w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko (ooś) oraz opiniujące i uzgadniające, wskazując na konieczność wykonania analiz podatności w postępowaniu ooś (doprecyzowanie wymogu istniejącego w Uooś).


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350802
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 23 września 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.