Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw. Bezpośrednim powodem konieczności podjęcia inicjatywy legislacyjnej w zakresie zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy jest budowa Centralnego Rejestru Wyborców. Aktualnie gminy prowadzą lokalne rejestry wyborców, przy pomocy których sporządzają spisy wyborców na poszczególne wybory, z wykorzystaniem różnych systemów informatycznych. W efekcie w rożny sposób gminy obsługują proces organizacji wyborów, przekazywania danych do Państwowej Komisji Wyborczej,  a także proces obsługi obywateli zamierzających korzystać z praw wyborczych. Niniejszy projekt nie wprowadza zmian w zakresie zasad prawa wyborczego. Zmiany dotyczą jedynie niezbędnego zakresu przepisów w celu umożliwienia przetwarzania danych w CRW i obsługi wyborców z wykorzystaniem tego rejestru. W projekcie rekomenduje się budowę Centralnego Rejestr Wyborców (CRW), który stanowić będzie jednolite i ustandaryzowane narzędzie dla prowadzenia bazy wyborców. Stworzenie rejestru pozwoli na:

  • zdefiniowanie w domenie cyfrowej w sposób jednolity obwodów i okręgów wyborczych,
  • bieżącą weryfikację danych wyborców poprzez powiązanie ich danych osobowych z rejestrem PESEL jako rejestrem referencyjnym;
  • automatyzację procesu wykreślania wyborcy z obwodu głosowania/spisu wyborców, tj.  dopisanie osoby do wyborców danej gminy spowoduje automatyczne wykreślenie jej z listy/spisu wyborców innej gminy;
  • łatwy dostęp wyborcy do swoich danych i możliwość sprawdzenia, gdzie jest jego miejsce głosowania.
  • ograniczenie czynności związanych z powiadamianiem oraz skrócenie czasu przekazywania informacji między gminami poprzez automatyzację procesu powiadomień.
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365404 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 7 listopada 2022 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.