Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach.

Celem projektu ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego obywateli na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zwiększenie efektywności i sprawności realizacji ustawowych zadań monitoringowych stanowiących jednocześnie zobowiązania unijne, skuteczne prowadzenie kontroli w zakresie korzystania ze środowiska oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wyeliminowanie szarej strefy w gospodarce odpadami poprzez weryfikację i integrację danych z systemu gospodarowania odpadami z danymi ewidencjonowanymi w systemie fiskalnym.

Proponowane zmiany wprowadzają możliwość weryfikacji prawdziwości dokonywanych czynności z zakresu gospodarki odpadami, ewidencjonowanych w systemie gospodarki odpadami poprzez odniesienie do informacji o rzeczywiście dokonanych czynnościach, ewidencjonowanych i nadzorowanych w ramach administracji skarbowej. Dokumenty potwierdzające wykonanie usługi odbioru lub przyjęcia odpadów będą zintegrowane z informacjami dotyczącymi odpowiedniej faktury VAT lub rachunku, dokumentujących daną czynność z zakresu gospodarowania odpadami, co pozwoli właściwym organom na weryfikację prawdziwości wprowadzanych informacji do systemu gospodarowania odpadami oraz umożliwi efektywniejsze wykonywanie zadań administracji skarbowej. W wyniku tego nastąpi uproszczenie nadzoru  nad rynkiem odpadów dzięki zintegrowaniu informacji agregowanych w obrębie systemu gospodarowania odpadami z informacjami agregowanymi przez organy skarbowe.

Zintegrowanie informacji w ramach administracji publicznej umożliwi agregację danych transakcyjnych z danymi pozyskiwanymi w ramach prowadzonych działań nadzoru nad rynkiem odpadów. Zastosowana agregacja, wspomoże wydajność systemu kontroli nad gospodarką odpadami, co w oczywisty sposób umożliwi realizację zakładanych powyżej celów, do których należą przede wszystkim, priorytety gospodarki o biegu zamkniętym oraz wprowadzenie uczciwych podstaw konkurencji dla podmiotów funkcjonujących na rynku odpadów.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.

Link do projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338353

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 8 października 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.