Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Przepis art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych jest wykorzystywany do unikania opodatkowania gruntów, na których znajduje się infrastruktura kolejowa, przez podmioty nieprowadzące działalności kolejowej, z uwagi na interpretacje, które pojęcia „udostępniania infrastruktury” nie wiążą ze stosowaniem przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.) (dalej: „u.t.k.”).

Proponowana zmiana przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w relacji do postanowień u.t.k. doprecyzowuje zakres zwolnienia, wiążąc go z udostępnianiem infrastruktury kolejowej oraz obiektów infrastruktury usługowej, o którym mowa w u.t.k. Jednocześnie wyklucza się możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku gruntów lub ich części zajętych na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności innej niż związana z wykonywaniem zadań zarządcy infrastruktury, o których mowa w art. 5 ust. 1 u.t.k., lub świadczeniem usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej w rozumieniu załącznika nr 2 ust. 2 i 3 u.t.k.

W tym celu proponuje się zmiany w zakresie zwolnienia od podatku od nieruchomości w odniesieniu do:

1) gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej lub obiektów infrastruktury usługowej:

  • udostępnianych przewoźnikom kolejowym w rozumieniu rozdziałów 6-6b u.t.k.,
  • wykorzystywanych do przewozu osób,
  • tworzących linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm,
  • stanowiących infrastrukturę nieczynną w rozumieniu u.t.k.;

2) gruntów, budynków i budowli w części służącej bezpośredniej obsłudze podróżnych przez przewoźnika kolejowego lub operatora  stacji pasażerskiej;

3) nieruchomości po zlikwidowanej infrastrukturze kolejowej (usunięcie 3 letniego okresu);

4) gruntów stanowiących obszar kolejowy, jeśli nie są zajęte na prowadzenie działalności innej niż „kolejowa”.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351300

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 28 września 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uprzejmie proszę o przedstawienie ewentualnych uwag do projektu w załączonym formularzu – tabela uwag.