Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

Celem projektowanej ustawy jest realizacja części postulatów podmiotów zajmujących się stosowaniem przepisów dotyczących pomocy społecznej w praktyce, jak również zmiana lub doprecyzowanie niektórych norm, których stosowanie spotykało się z trudnościami i różnym stosowaniem w praktyce. Projekt jest również odpowiedzią na wnioski napływające od pracowników socjalnych, związane z koniecznością doregulowania przepisów dotyczących wykonywania przez nich zawodu. Pozostałe przepisy mają charakter doprecyzowujący lub wynikają z konieczności ujednolicenia brzmienia przepisów ustawy z innymi aktami prawnymi.

Projekt przewiduje m.in.:

1) zmianę w zakresie ustalania wysokości zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej.

2) niewliczanie do dochodu ustalanego na potrzeby ustawy o pomocy społecznej:

– pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472),

– środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne mające na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego,

– refundacji kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), tj.  kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, które są zwracane opiekunom dowożącym dzieci niepełnosprawne (lub inne uprawnione) do szkoły lub przedszkola.

3)  wprowadzenie limitów potrąceń na świadczeniach z pomocy społecznej.

4) uelastycznienie możliwości przyznawania świadczeń niepieniężnyc

5) poprawę warunków pracy pracowników socjalnych oraz możliwość zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego poprzez umożliwienie zdobycia kwalifikacji w ramach ukończenia studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.

Link do projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339152

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 15 października 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Ustawodawca wnosi o przedstawienie ewentualnych uwag do ww. projektu ustawy w możliwie jak najkrótszym terminie.