Projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 191, 284 oraz 1086), tzw. „specustawa przesyłowa” pozwala na przygotowanie i realizację inwestycji polegających na budowie linii najwyższych napięć, stacji elektroenergetycznych oraz innych obiektów niezbędnych do eksploatacji wyżej wymienionych linii – strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych – w szczególnym trybie.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz stabilności i bezpieczeństwa poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej niezbędna jest pilna rozbudowa sieci przesyłowej oraz modernizacja istniejącej infrastruktury. Istotnym aspektem rozwiązań przewidzianych w specustawie przesyłowej jest możliwość przygotowania i realizacji inwestycji na terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego bez konieczności prowadzenia długotrwałych procedur związanych z ich zmianą. Projektowane przepisy ustawy, wpływają na czas uzyskiwania prawa do dysponowania nieruchomościami znajdującymi się na terenie objętym decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, na cele budowlane, który wynosić będzie 4 miesiące (okres uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, które to decyzje podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa).

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.
Link do projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337954
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu korzystając z załączonej tabeli, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 21 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.