Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233).
Projektowane rozwiązania obejmują w szczególności:

  • odbiurokratyzowanie i uelastycznienie naboru do służby cywilnej,
  • zmiany w systemach czasu pracy,
  • uelastycznienie zasad tworzenia i funkcjonowania komisji dyscyplinarnych.

W zakresie przeprowadzania naborów do służby cywilnej planuje się odbiurokratyzowanie i uelastycznienie tego procesu. Mają temu służyć w szczególności: zmiana podstawowej formy aplikowania na stanowisko na elektroniczną, uproszczenie możliwości ogłaszania naboru na stanowisko, o które może się ubiegać także cudzoziemiec, przyznanie prawa wyłonienia przez komisję naborową więcej niż pięciu najlepszych kandydatów – proporcjonalnie do liczby stanowisk, na które prowadzi się nabór oraz zmiana zasad wyłaniania kandydatów przez komisję.

Planuje się uelastycznienie czasu pracy, co usprawni wykonywanie zadań ważnych społecznie oraz wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom partnerów społecznych. Zaproponowane rozwiązania dotyczą możliwości stosowania szerszego katalogu systemów i rozkładów czasu pracy. W podstawowym systemie czasu pracy zmienia się sposób określania długości okresu rozliczeniowego oraz czas jego trwania. Z dotychczasowego określania w tygodniach nastąpi zmiana na miesiące. Taka sama zmiana nastąpi w równoważnym systemie czasu pracy. Umożliwi to korzystanie z dłuższych okresów rozliczeniowych (z obecnie maksymalnie 8 lub 12 tygodni). Ponadto w ustawie dodaje się nowe systemy czasu pracy, tj.: zadaniowy, skróconego tygodnia oraz system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

Przewiduje się uelastycznienie przepisów w zakresie tworzenia komisji dyscyplinarnych, poprzez umożliwienie łączenia komisji dyscyplinarnych urzędów w trakcie ich kadencji we wspólną komisję dyscyplinarną oraz dopuszczenia przystąpienia i wystąpienia urzędu ze wspólnej komisji dyscyplinarnej w trakcie jej kadencji, bez wpływu na byt prawny komisji.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352552
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 18 listopada 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.