Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.

W dniu 14 marca 2018 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814, która reguluje zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym 2021-2030. Jak w latach poprzednich, każde państwo członkowskie dysponuje pulą uprawnień do emisji przeznaczoną do sprzedaży aukcyjnej, a środki uzyskane z tej sprzedaży będą stanowiły dochód budżetu państwa. Zgodnie z art. 10 ust. 3 tej dyrektywy, przynajmniej 50% tych dochodów powinno zostać przeznaczone na inwestycje związane z ochroną klimatu, szczegółowo określone w dyrektywie. Na mocy powyższej dyrektywy, państwa członkowskie, których PKB w 2013 r. na mieszkańca wynosił poniżej 60% średniej unijnej, mogą przydzielić przejściowo bezpłatne uprawnienia instalacjom wytwarzającym energię elektryczną w celu modernizacji, dywersyfikacji i zrównoważonej transformacji sektora energetycznego. Jednocześnie kraj, który nie skorzysta z mechanizmu przydzielenia przejściowo bezpłatnych uprawnień do emisji (derogacji), będzie mógł sprzedać je na aukcji. Dodatkowym mechanizmem wprowadzonym w tym okresie rozliczeniowym jest Fundusz Modernizacyjny, którego Polska również będzie beneficjentem.

Proponowana nowelizacja ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332 i 1047) wprowadza zmiany umożliwiające wykorzystanie dochodów ze sprzedaży uprawnień do emisji na wsparcie modernizacji sektora energetycznego. W tym celu projekt proponuje utworzenie państwowego funduszu celowego „Funduszu Transformacji Energetyki” (dalej: „fundusz celowy FTE”, „FTE” lub „Fundusz”), określonego w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. FTE będzie funkcjonował od 2022 r.

W zaprojektowanym systemie minister właściwy do spraw energii będzie kreował kierunki finansowania przedsięwzięć, prowadzących do osiągnięcia celów ogólnounijnych, natomiast część operacyjna dotycząca oceny przedsięwzięć kwalifikujących się do otrzymania dofinansowania będzie spoczywać na Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z finansowania ze środków Funduszu wyłączone będą przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem stałych paliw kopalnych.

W projektowanej ustawie wskazano przedsięwzięcia, które będą mogły skorzystać ze wsparcia ze
środków FTE, w szczególności inwestycje z zakresu:
energetyki jądrowej,
odnawialnych źródeł energii,
sieci przesyłowych i dystrybucyjnych,
wysokosprawnej kogeneracji i efektywnych systemów ciepłowniczych,
gazowych jednostek wytwórczych,
magazynów energii,
innowacyjnych technologii,
poprawy efektywności energetycznej,
sprawiedliwej transformacji,
wychwytu i składowania dwutlenku węgla.

FTE będzie finansowany poprzez wykorzystanie dochodów ze sprzedaży 40% puli uprawnień do emisji na wsparcie modernizacji sektora energetycznego.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352303
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 3 listopada 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.