Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Projektowana ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw ma na celu przyjęcie rozwiązań usprawniających realizacje inwestycji kolejowych oraz określenie podmiotów uprawnionych do niedopuszczenia lub usunięcia ze środka transportu osoby, która swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie.

Zaproponowane zmiany w ustawie o t. k. uszczegółowiają poszczególne przepisy i służą usprawnieniu realizacji inwestycji przez wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych i skrócenie procesu wydawania oraz realizacji decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Projektowane rozwiązania polegają na (m. in.):

  • zmianie brzmienia art. 9n ust. 2 ustawy o t. k., która wprowadza modyfikację w zakresie istniejącej możliwości wyboru przez inwestora trybu złożenia wniosku tj. uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w trybie rozdziału 2b albo uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, z późn. zm.), eliminując określone w tym przepisie ograniczenie wyboru trybu jedynie do sytuacji, kiedy roboty budowlane realizowane w ramach inwestycji dotyczącej linii kolejowej zlokalizowane są na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z późn. zm.).
  • wprowadzeniu obowiązku zobrazowania linii wydzielenia pasów drogowych dróg o różnej kategorii na mapie, o której mowa w art. 9o ust. 3 pkt 1 ustawy o t. k., oraz dodaniu w art. 9o ust. 3 ustawy o t. k. pkt 3aa obowiązku załączenia map do celów prawnych dla nieruchomości w całości wywłaszczanych na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, dla jednoznacznego określenia, które nieruchomości zabudowane infrastrukturą drogową mają być przejęte przez właściwych zarządców dróg,
  • wskazaniu konieczności ustanowienia ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości również na rzecz innego niż inwestor podmiotu tj. nie tylko na rzecz PKP PLK S.A. lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego np. w sytuacji „przeniesienia” infrastruktury sieci przesyłowej (energetycznej, ciepłowniczej, wodociągowej itp.), dla której to infrastruktury nie jest zasadne ustalanie praw na rzecz zarządcy infrastruktury kolejowej, ale bezpośrednio na rzecz podmiotu zarządzającego infrastrukturą przenoszoną; rozwiązanie to ma ograniczyć biurokrację i mnożenie postępowań administracyjnych;
  • zmianie brzmienia art. 9s ust. 3e ustawy o t. k. służącej uregulowaniu tytułu prawnego do nieruchomości zajętych pod drogi budowane/przebudowane w związku z realizacją inwestycji kolejowych, i przeniesieniu prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę na rzecz zarządcy drogi;
  • dodanie art. 9yca ma służyć zapewnieniu PKP PLK S.A. lub właściwej jednostce samorządu terytorialnego możliwości realizacji bieżących przebudów lub rewitalizacji infrastruktury, nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę i realizowanych jedynie na podstawie zgłoszenia.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365402

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 7 listopada 2022 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.