Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w przepisach dotyczą technologii i inwestycji wodorowych. Rozwój gospodarki wodorowej  został uznany za jeden z priorytetów realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, którego głównym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej Europy do 2050 r. W lipcu 2020 r. Komisja Europejska opublikowała Strategię w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu (Strategia Wodorowa UE), która wyznacza strategiczne ramy wdrażania europejskiej gospodarki wodorowej. Na gruncie Strategii Wodorowej UE za wodór odnawialny został uznany wodór wytwarzany w drodze elektrolizy wody, do której została wykorzystana energia elektryczna ze źródeł odnawialnych. Wodór odnawialny może być wytwarzany również w procesie reformingu biogazu lub biochemicznego przekształcania biomasy, pod warunkiem spełniania wymogów zrównoważonego rozwoju. Za wodór niskoemisyjny uznano wodór wytwarzany z paliw kopalnych przy zastosowaniu technologii wychwytywania CO2 oraz wodór powstały w procesie elektrolizy wody ze znacznym ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia. W odpowiedzi na plany ogłoszone przez Komisję Europejską, w Polsce podjęto prace mające na celu wdrożenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej. 2 listopada 2021 r. Rada Ministrów przyjęła Polską Strategię Wodorową do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 (PSW). Dokument wyznacza strategiczne ramy wdrażania gospodarki wodorowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania niskoemisyjnego i odnawialnego wodoru w energetyce, ciepłownictwie, transporcie oraz przemyśle. PSW określa 6 celów:

 1. Cel 1 – Wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie;
 2. Cel 2 – Wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie;
 3. Cel 3 – Wsparcie dekarbonizacji przemysłu;
 4. Cel 4 – Produkcja wodoru w nowych instalacjach;
 5. Cel 5 – Sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru;
 6. Cel 6 – Stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.
Obowiązujące aktualnie przepisy prawa krajowego nie odpowiadają na potrzeby związane ze skutecznym wdrażaniem założeń PSW oraz wynikające z dynamicznie rozwijającego się rynku wodoru w Europie i na świecie. Polska obecnie jest trzecim w Europie producentem wodoru. Produkcja wodoru odbywa się jednak wyłącznie z wykorzystaniem paliw kopalnych na potrzeby własne przedsiębiorstw. Zachowanie istotnej pozycji europejskiego producenta wodoru oraz utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki wymaga uregulowania zagadnień związanych z pełnym łańcuchem wartości gospodarki wodorowej w polskim porządku prawnym. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw umożliwia realizację celu 6. „Stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego” PSW. Nowelizacja Prawa energetycznego stanowi część pakietu legislacyjnego zwanego Konstytucją dla wodoru, którego głównym celem jest stworzenie ram regulacyjnych funkcjonowania rynku wodoru w Polsce. Zawarte w nim przekrojowe zmiany zakładają m.in.:
 • wprowadzenie siatki pojęć w Prawie energetycznym koniecznych do rozwoju i funkcjonowania rynku wodoru w Polsce,
 • uregulowanie zasad koncesjonowania działalności związanej z wodorem,
 • zaprojektowanie zasad funkcjonowania systemu dedykowanego dla wodoru – sieci wodorowe,
 • wprowadzenie systemowych mechanizmów wsparcia dla prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej dla projektów z zakresu technologii wodorowych,
 • uwzględnienie międzysektorowych możliwości wykorzystania wodoru,
propozycję uproszczeń dla podmiotów inwestujących w rozwój systemu wodorowego. Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365500 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, wykorzystując załączoną Tabelę uwag. w terminie do 9 listopada 2022 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.