Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Obecnie obowiązująca ustawa wprowadziła definicję robót górniczych, jak również zakładu górniczego. Za roboty górnicze uważa się obecnie wykonywanie, utrzymywanie, zabezpieczanie oraz likwidowanie wyrobisk, a w przypadku odkrywkowych zakładów górniczych — także zwałowanie nadkładu. Z kolei definicja zakładu górniczego jako wyodrębnionego technicznie i organizacyjnie zespołu środków służących bezpośrednio do wykonywania działalności w zakresie wydobywania kopalin ze złóż pozwala na szerokie zakreślenie granic przestrzeni wykonywania robót górniczych. Jako że granice zakładu górniczego określane są w planie ruchu zakładu górniczego podlegającym każdorazowo zatwierdzeniu przez właściwy organ nadzoru górniczego, dlatego ich ustalenie nie powinno powodować trudności czy wątpliwości interpretacyjnych.

Dotychczasowy projekt ustawy został uzupełniony o definicje odkrywki oraz przodka w kopalni odkrywkowej. Proponowane nowe definicje:
1) odkrywką — jest zakład górniczy, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (w Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 — ze zm.), wydobywający kopalinę metodą odkrywkową, w tym wykonujący roboty górnicze, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 12 ustawy — Prawo geologiczne i górnicze, wraz z pozostającym w związku technologicznym z wydobyciem kopaliny, składowaniem i przygotowaniem do sprzedaży.

Powiązanie pojęcia „odkrywki” z pojęciem „zakładu górniczego” uprości orzekanie w sprawach dotyczących emerytur górniczych, albowiem ustalenie granic zakładu górniczego nie będzie podlegało uznaniu organu emerytalnego lub sądów, lecz będzie się opierać na zdefiniowanym pojęciu oraz dowodach w postaci planów ruchu zakładów górniczych, jednoznacznie przedstawiających ww. granice.

2) przodkiem w kopalni odkrywkowej — jest część wyrobiska górniczego, w której urabia się kopalinę (w tym kopalinę towarzyszącą) i nadkład, a także część zwałowiska, gdzie formowany jest korpus zwału.

Definicja pojęcia „przodek” ma służyć jednoznacznemu zaliczeniu tych części wyrobiska górniczego w rozumieniu, w których prowadzone jest urabianie kopaliny (głównej lub towarzyszącej) oraz nadkładu (zdejmowanego także na tzw. przedpolu wyrobiska), jak również części zwałowisk zewnętrznych, znajdujących się poza wyrobiskiem, w których odbywa się formowanie korpusu zwału. Taka definicja koresponduje z definicją robót górniczych unormowaną w art. 6 ust. 1 pkt 12 ustawy, uwzględnia również stopień zagrożeń występujący na stanowiskach pracy w ww. miejscach, w tym przede wszystkim zagrożenie osuwiskowe i wodne występujące w zwałowiskach.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345303
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 12 października 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.