Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw.

Od dnia 31 grudnia 2020 r. krajowe przepisy i procedury państw członkowskich UE dotyczące cywilnych użytkowników bezzałogowych statków powietrznych (BSP) zostały zastąpione przepisami UE, z uwzględnieniem przepisów przejściowych określonych w art. 22 rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (Dz. Urz. UE. L 152 z 11.06.2019, str. 45, z późn. zm.)

Jedną z największych zmian względem dotychczas obowiązujących w RP regulacji w przedmiotowym zakresie jest zastąpienie podziału na loty o charakterze sportowym lub rekreacyjnym oraz na loty inne niż sportowe i rekreacyjne, podziałem na operacje wykonywane w kategorii „otwartej”, „szczególnej” i „certyfikowanej”, zgodnie z zasadami przewidzianymi w rozporządzeniu wykonawczym, urządzeniami o parametrach określonych w rozporządzeniu delegowanym. Komercyjne wykorzystywanie BSP, dotychczas możliwe jedynie dla posiadaczy świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego wykorzystywanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe, stało się ogólnodostępne.

W projekcie przewiduje się w szczególności:

  • określenie zasad wykonywania operacji z użyciem systemów BSP;
  • uregulowanie możliwości wyznaczania przez PAŻP stref geograficznych dla systemów BSP, przedłużenia obowiązywania stref geograficznych dla systemów BSP i ponownego wyznaczania stref geograficznych dla BSP, a także procedury postępowania z wnioskami składanymi w tej sprawie;
  • wskazanie wysokości stawek opłat za czynności przewidziane w projektowanej regulacji;

Projekt oddziałuje na organy jednostek samorządu terytorialnego poprzez umożliwienie składania wniosków o wyznaczenie  stref geograficznych dla BSP, umożliwienie działań lub usług będących pod kontrolą i wchodzących w zakres odpowiedzialności organów samorządu terytorialnego, podejmowanych w interesie publicznym przez organ samorządu terytorialnego lub w jego imieniu, z użyciem systemów BPS.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych zawierający materiały dodatkowe: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350601/katalog/12811957#12811957

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 10 września 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi proszę przesyłać w formie tabeli załączonej do niniejszego pisma