Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie nowego obowiązku przekazywania w określonym terminie, danych identyfikacyjnych dla zakładu, na terenie którego prowadzona jest instalacja wymieniona w załączniku I do rozporządzenia 166/2006, niezależnie od tego, czy w danym roku sprawozdawczym prowadzący instalację stwierdził przekroczenia progów uwolnień i transferów zanieczyszczeń.

Dodatkowo proponuje się:

  • wprowadzenie nowych sankcji administracyjnych w stosunku do prowadzących instalację, tj. kary administracyjnej w wysokości 5000 zł za nieprzekazanie w  wyznaczonym terminie danych niezbędnych do identyfikacji zakładu, na terenie którego instalacja jest prowadzona,
  • wprowadzenie kary administracyjnej w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni (zamiast 50 000 zł) za nieprzekazanie przez prowadzącego instalację w terminie, danych o przekroczeniu wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów określonych w rozporządzeniu 166/2006,
  • zmniejszenie wysokości kary administracyjnej z kwoty 25 000 zł na przedział kary w wysokości od  500 zł do 5 000 zł, wymierzanej w zależności od wagi naruszenia, za niezapewnienie przez prowadzącego instalację jakości przekazywanych danych pod względem ich kompletności, spójności lub wiarygodności.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340402

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 17 grudnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

 
Sorry, no attachments exist.