Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej. Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej (dalej „wPke”) jest projektem towarzyszącym projektowi ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (dalej „Pke”). Pke uchyla obowiązującą ustawę – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2024 r. poz. 34) (dalej „Pt”), co wymaga wielu zmian w innych aktach prawnych odnoszących się do Pt. Projekt Pke został opracowany w związku z koniecznością wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (dalej „Kodeks” lub „EKŁE”). Projekt wPke wprowadza niezbędne przepisy w trzech podstawowych zakresach:

  • zmiany w przepisach obowiązujących w związku z uchyleniem Pt i wdrożeniem EKŁE do nowej ustawy – Pke;
  • zmiany w innych niż Pt ustawach, w tym wynikające z konieczności implementacji EKŁE;
  • przepisy intertemporalne wynikające z uchylenia ustawy Pt i uchwalenia Pke.
W projekcie wPke implementacja EKŁE następuje w szczególności przez nowelizację ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 733 i 1688) – (dalej „ustawa szerokopasmowa”). Celem nowelizacji ustawy szerokopasmowej jest implementacja EKŁE w zakresie nieuregulowanym w Pke, w szczególności w zakresie dotyczącym stworzenia odpowiednich warunków dla wdrożenia punktów dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu oraz w zakresie szerokorozumianego dostępu do zasobów infrastrukturalnych lub budynkowych możliwych do wykorzystania na potrzeby inwestycji szerokopasmowych. Biorąc pod uwagę wielość zmian koniecznych do wprowadzenia w odrębnych ustawach, związanych z zastąpieniem obecnie obowiązującej ustawy – Pt ustawą Pke, w opinii projektodawcy zasadne jest uregulowanie zmian w przepisach obowiązujących, przepisów uchylających oraz przejściowych w odrębnej ustawie wprowadzającej ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej. Nowelizacja ustawy szerokopasmowej przewiduje środki, które mają na celu zwiększenie możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej na cele telekomunikacyjne, w tym obniżenie kosztów uzyskiwania dostępu do niej (poprzez m.in. wprowadzenie obowiązku zapewnienia nieodpłatnego dostępu do infrastruktury technicznej jednostek samorządu terytorialnego, państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych na potrzeby umieszczania punktów dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu). Projekt wPke uchyla Pt, dotychczas regulującą sektor telekomunikacyjny w Polsce w związku z implementacją EKŁE do nowej ustawy – Pke, regulującej sektor komunikacji elektronicznej, którego podstawową częścią jest telekomunikacja. W związku ze zmianą reżimu prawnego, konieczne jest uchwalenie przepisów regulujących świadczenie usług w okresie zmiany przepisów, w szczególności obejmujących obowiązujące umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz trwające postępowania administracyjne przed Prezesem UKE. Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12382351 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 11 marca 2024 r. na adres: szkop@pracodawcy.pl.