Przemysłowe zarządzanie emisjami dwutlenku węgla – wychwytywanie, składowanie i utylizacja dwutlenku węgla

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa ochrony środowiska oraz energetycznego w UE – na podstawie analizy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzeń (WE) nr 401/2009 i (UE) 2018/1999 , Komunikacie KE: Zrównoważony obieg węgla oraz Komunikacie KE: Plan przemysłowy Zielonego Ładu na miarę epoki neutralności emisyjnej. Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 31 sierpnia 2023 r.

Wychwytywanie, składowanie i utylizacja dwutlenku węgla odgrywa ważną rolę w osiągnięciu do 2050 r. neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w UE. Zapewnia to możliwość obniżenia emisyjności niektórych sektorów, w których redukcja emisji jest problematyczna, i może mieć zasadnicze znaczenie dla przyspieszenia przemysłowego usuwania dwutlenku węgla. W ramach tej inicjatywy ocenie zostaną poddane:
  • rola, jaką te technologie mogłyby odegrać w dekarbonizacji gospodarki UE odpowiednio do 2030 r., 2040 r. i 2050 r., oraz,
  • środki niezbędne do optymalizacji ich potencjału, w tym w zakresie wdrażania ogólnounijnej infrastruktury transportu i składowania CO2.
W Europejskim prawie o klimacie ustanowiono wiążący cel, zgodnie z którym UE ma osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Aby tak się stało, do tego czasu UE musi zrównać wielkość emisji gazów cieplarnianych z ilością usuwanego dwutlenku węgla, by następnie uzyskać ujemny bilans emisji. Mając na względzie osiągnięcie neutralności klimatycznej, w rozporządzeniu wyznaczono również cel pośredni: zmniejszenie do 2030 r. emisji netto gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomami z 1990 r. W lipcu i grudniu 2021 r. Komisja przyjęła pakiet ustawodawczy „Gotowi na 55”, na który składają się wnioski mające służyć realizacji ambitnych celów polityki klimatycznej na 2030 r.
Konsultacje stanowią okazję do wymiany poglądów i wyrażenia swojej opinii na temat technicznych możliwości wychwytywania emisji CO2, zanim ten dostanie się do atmosfery oraz transportowania, składowania lub wykorzystania go w łańcuchu wartości zarządzania emisjami CO2. Uzyskane w ten sposób informacje posłużą Komisji jako ważny wkład w opracowanie strategii optymalnego wykorzystania takich technologii do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz określenie strategicznej wizji przemysłowego zarządzania emisjami w UE. W Planie przemysłowym Zielonego Ładu na miarę epoki neutralności emisyjnej z 2023 r. wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla wskazuje się jako jedną z najważniejszych technologii służących osiągnięciu unijnych celów neutralności klimatycznej. Akt w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie przewiduje uproszczenie otoczenia regulacyjnego inwestycji w CCS i wyznacza roczny cel dla działających miejsc trwałego składowania CO2, tj. osiągnięcie do 2030 r. operacyjnej mocy zatłaczania CO2 na poziomie 50 mln ton rocznie.
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13848-Carbon-capture-utilisation-and-storage-deployment_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13848-Carbon-capture-utilisation-and-storage-deployment/public-consultation_pl Źródło: Komisja Europejska