Raport ze spotkania Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska

 

Niniejszy raport stanowi podsumowanie spotkania Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska, które odbyło się w dniu 21 września 2022. Celem spotkania była ocena, jakie są największe potencjały oraz potrzeby branż, które należą do Horyzontalnych Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska, a także określenie, jakie czynniki zewnętrzne w największym stopniu na nie wpływają. Wnioski z tej dyskusji staną się następnie podstawą do generowania nowych inicjatyw podczas kolejnych spotkań Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania i przedstawienia celów oraz przebiegu moderacji przez panią Agatę Zemską, Dyrektor wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W dalszej części spotkania uczestnicy zostali poproszeni o krótkie przedstawienie się wobec pozostałych osób.

Następnie moderator wprowadziła uczestników do zasad pracy metodą World Café, według której zostało zaplanowane spotkanie.

Po przerwie przystąpiono do dyskusji w mniejszych grupach. Uczestnicy zostali poproszeni o zajęcie miejsc przy jednym z pięciu stolików i podjęcie się dyskusji na temat przypisany do tego stolika. Następnie, w określonych odstępach czasowych, uczestnicy przechodzili do kolejnych stolików, by tam uzupełnić wyniki dyskusji poprzedników. Stoliki dedykowane były następującym zagadnieniom:

  • Zielony Ład: potrzeby regionu, obszary o największym potencjale rozwoju
  • Przemysł 4.0.: potrzeby regionu, obszary o największym potencjale rozwoju
  • Życie wspomagane technologią: potrzeby regionu, obszary o największym potencjale rozwoju
  • Kryzysy: branże najbardziej odporne na kryzys, branże zyskujące na kryzysie
  • Czynniki wpływu: czynniki regionalne i krajowe najmocniej wpływające na rozwój horyzontalnych inteligentnych specjalizacji

Podczas spotkania doszło do pogłębionej interakcji pomiędzy niektórymi osobami. Interesowały się wzajemnie swoimi kompetencjami, wymieniały kontakty w celu zawiązania współpracy niezwiązanej z celami cyklu moderacji. Aby wzmocnić ten efekt sugeruje się pozyskanie formularzy pogłębionej autoprezentacji i ich dystrybucję do pozostałych członków Grupy Roboczej.

Dobrze zostało odebrane zaangażowanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dyskusję merytoryczną przy poszczególnych stolikach tematycznych. Sugeruje się utrzymanie tej konwencji, co pozwoli skrócić dystans pomiędzy stronami i lepiej poznać wzajemne możliwości i oczekiwania.


Członkowie spotkanie nie mieli spójnej wiedzy co do celów cyklu moderacji i tego, w jakim stopniu wypracowane przez nich rekomendacje zostaną wykorzystane przez Zarząd województwa. Sugeruje się przedstawienie im tych celów przy kolejnym spotkaniu oraz przekazanie, jak będzie wyglądał pełen model współpracy z Grupą Roboczą.


Spotkanie miało nadreprezentację przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu i nauki względem przedstawicieli przemysłu. Sugeruje się, by wraz z zaproszeniem na kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji doprosić także osoby spoza grupy, ale pracujące w przedsiębiorstwach. Można w tym celu poprosić członków Grupy Roboczej o rekomendację, kto powinien zostać zaproszony w charakterze gościa.


W czasie dyskusji pojawiło się kilka wątków o charakterze interdyscyplinarnym, które były wielokrotnie wzmiankowane jako istotne dla regionu. Były to: niezależność energetyczna i czysta energia, medycyna, żywność, edukacja i technologie ICT. Sugeruje się wzmocnienie statusu wiedzy uczestników Grupy Roboczej poprzez wysłanie dostępnych raportów i opracowań regionalnych z tych właśnie dziedzin. Może to stanowić doskonałe podłoże do pogłębionych dyskusji nad potrzebnymi nowymi inicjatywami.

Źródło: Wydział Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego