Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Państwu określone w tych aktach prawnych prawa związane z przetwarzaniem przez Związek Pracodawców Polska Miedź z siedzibą w Lubinie (dalej: ZPPM) Państwa danych osobowych.
Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych aspektów w działalności ZPPM.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez ZPPM:
1. Polityka ochrony danych osobowych ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których ZPPM jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których ZPPM przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. ZPPM realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia zgodnie z tymi przepisami.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Pracodawców Polska Miedź z siedzibą w Lubinie, prowadzący działalność pod adresem ul. Fryderyka Chopina 2, 59-300 Lubin, dane kontaktowe ZPPM: numer telefonu: +48 76 / 847 85 85, adres email: rodo@pracodawcy.pl.
2. ZPPM przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych organizacji pracodawców, a w szczególności ochrony praw i reprezentowania interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i  administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego. W ramach realizacji misji ZPPM prowadzi działania obejmujące: legislacje, dialog społeczny, szkolenia, promocję dobrych praktyk w życiu gospodarczym. Prowadzi również stronę internetową oraz profile w mediach społecznościowych.
3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanych w ust 2, Państwa dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim. Mogą być udostępnione przedsiębiorstwu świadczącemu usługi IT na rzecz ZPPM, jednakże wyłącznie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Inne przypadki udostępnienia danych osobowych mogą nastąpić wyłącznie za Państwa zgodą.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, tj.:
a) w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody;
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych i administracyjnych ciążących na ZPPM w związku z prowadzeniem działalności statutowej, a także prowadzenia strony internetowej i profili na mediach społecznościowych oraz realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez ZPPM;
c) skorzystania przez Państwu z przysługujących mu praw wymienionych w ust 5.
5. W związku z przetwarzaniem przez ZPPM Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
6. W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) b) c) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez ZPPM Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: rodo@pracodawcy.pl. W przypadku chęci realizacji praw wskazanych w Polityce ochrony danych osobowych, należy wysłać maila na adres rodo@pracodawcy.pl.
Polityka prywatności zostanie każdorazowo zaktualizowana w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

RODO – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje:
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest:
Związek Pracodawców Polska Miedź, ul. F. Chopina 2, 59-300 Lubin,
NIP: 692-11-70-332, KRS: 0000126828, REGON: 390437022,
e-mail: sekretariat@pracodawcy.pl, tel. +48 76 847-85-85.
Jaka jest podstawa prawna i cel przetwarzania Państwa danych? Jak długo dane będą przechowywane?
1/ Celem przetwarzania danych jest umożliwienie Pani/Panu wzięcia udziału w wydarzeniu, w tym przekazywanie informacji dot. tego wydarzenia przed i po nim. W związku z tym Pani/Pana dane będą przetwarzane:
– na podstawie art. 6.1.b RODO, tj. na podstawie niezbędności przetwarzania do wykonania umowy pomiędzy Administratorem a Panią/Panem;
– przez okres do 3 m-cy od zakończenia wydarzenia, w przypadku nagrania z wydarzenia – przez okres do 6 lat od zakończenia wydarzenia;
– przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopii swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.
2/ Celem przetwarzania danych niezbędnych do wystawienia faktury za uczestnictwo w wydarzeniu, jest wypełnienie obowiązków prawnych podatkowych nałożonych na Administratora. W związku z tym Pani/Pana dane będą przetwarzane:
– na podstawie art. 6.1.c RODO, tj. na podstawie niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze;
– przez okres do 6 lat od zakończenia wydarzenia;
– przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopii swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.
3/ W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przesyłanie informacji o innych wydarzeniach i działaniach realizowanych przez Administratora o niekomercyjnym charakterze, w tym przesyłania newslettera, celem będzie informowanie o innych wydarzeniach organizowanych przez ADO i działaniach realizowanych przez ADO. W związku z tym Pani/Pana dane będą przetwarzane:
–  na podstawie art. 6.1.a RODO, tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnie wyrażonej, uprzedniej i świadomej zgody;
– do czasu odwołania zgody, do którego ma Pani/Pan w tej sytuacji prawo którego można dokonać przesyłając taką prośbę na adres e-mail sekretariat@pracodawcy.pl lub na ww. adres korespondencyjny;
– przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopii swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.
Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?
Dane mogą być udostępniane pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO oraz podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług informatycznych, technicznych i organizacyjnych.
Jakie są Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne, a w przypadku odmowy nie będzie możliwe wzięcie udziału w wydarzeniu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a także żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy administrator będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG?
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?
Informujemy, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.