stanowisko ZPPM projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz innych ustaw (UD347)

Lubin, 1 kwietnia 2022 r.

ZPPM / 17S / IV / 2022
 
Szanowny Pan
Artur Soboń
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Finansów
 

Szanowny Panie Ministrze

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (nr UD347 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) z dnia 24.03.2022 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 24.03.2022 r.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku.

Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
 

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (nr UD347 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 122 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nasza organizacja, jak i podmioty w niej zrzeszone, doceniają podjęte przez Ministerstwo działania mające na celu wspieranie dalszego rozwoju gospodarczego Polski, utrzymanie i wzmocnienie wizerunku Polski, jako miejsca atrakcyjnego dla inwestycji poprzez nowelizację prawa daninowego (obszar podatkowy). Trwałość, spójność i przejrzystość rozwiązań podatkowych jest niezwykle istotna nie tylko dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym przedsiębiorców), ale również dla przedsiębiorców będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ta niezwykle szeroka nowelizacja reguluje szereg istotnych dla przedsiębiorców kwestii, a ulepszenie i uproszczenie systemu podatkowego jest kwestią kluczową dla polskiej gospodarki.

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące kwestie wymagające modyfikacji:

Uwagi ogólne:

  1. Zmiana w zakresie PIT jest znacząca, w związku z czym po stronie płatnika ponownie wystąpi konieczność dostosowania systemu informatycznego do nowych przepisów oraz ponownego poniesienia kosztów z tym związanych, wliczając w to koszty dodatkowej pracy pracowników rachuby i płac w związku z potrzebą przeprowadzenia testów systemu i przeszkolenia pracowników prowadzących obsługę wynagrodzeń.
  2. Ustawodawca przewidział krótki czas dla płatnika na przygotowanie się do nowych przepisów.

Uwagi szczegółowe znajdują się w załączeniu

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź.