Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia MRiT w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej na instalacje Odnawialnych Źródeł Energii realizowane przez społeczności energetyczne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (MRiT 52)

Lubin, 20 lipca 2022 r.

ZPPM / 40S / VII / 2022
Dotyczy: znak sprawy: DGN-II.0211.2.2022

 

Szanowny Pan
Waldemar Buda
Minister Rozwoju i Technologii
Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Szanowny Panie Ministrze

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej na instalacje Odnawialnych Źródeł Energii realizowane przez społeczności energetyczne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii: 52) z dnia 14.06.2022 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 30.06.2022 r.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku

Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej na instalacje Odnawialnych Źródeł Energii realizowane przez społeczności energetyczne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii: 52)

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza blisko 120 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Uwagi ogólne do projektu ustawy

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej na instalacje Odnawialnych Źródeł Energii realizowane przez społeczności energetyczne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, aktu prawnego, który ma na celu ma na celu zapewnienie podstawy prawnej dla udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na klastry innowacyjne, inwestycje na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych i na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy oraz inwestycje na infrastrukturę energetyczną i badania środowiska w ramach projektu pn. B.2.2.2: Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne w ramach Krajowego Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Niezwykle istotne jest to, że nowe rozporządzenie stwarza warunki wspierania rozwoju społecznego i gospodarczego społeczności energetycznych, a także przyspieszy wydatkowanie środków na inwestycje w rozwój lokalnych odnawialnych źródeł energii oraz będzie propagować produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

Przyczyni się to do szybszego uruchomienia płatności okresowych przekazywanych Polsce w ramach środków strukturalnych UE kierowanych na rozwój klastrów innowacyjnych, inwestycje w efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy oraz infrastrukturę energetyczną i badania środowiska.

Środki te będą stanowić cenne wsparcie dla rozwoju nowoczesnej energetyki, szczególnie w okresie odbudowy potencjału gospodarczego i ekonomicznego po pandemii. Dodatkowo agresja Rosji na Ukrainę wpływa negatywnie na sytuację polskich podmiotów gospodarczych oraz samorządów.

Mając to na względzie uważamy, że przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa dolnośląskiego nie powinny być wyłączone z możliwości otrzymania dodatkowych punktów podczas oceny wniosków; na terenie województwa dolnośląskiego zakłady produkcyjne i infrastrukturę energetyczną posiada wiele podmiotów, które są istotnymi konsumentami energii elektrycznej, zatem warunki udzielania pomocy powinny być analogiczne jak w innych województwach (np. dla województwa śląskiego lub małopolskiego). Systemowe wyłączenie z możliwości otrzymania dodatkowych punktów podczas oceny wniosków przyniesie wydatne szkody dla rozwoju innowacyjnej energetyki oraz OZE na terenie wykluczonego województwa dolnośląskiego.

Analiza projektu rozporządzenia i załączonych dokumentów (uzasadnienie, OSR) oraz opinie otrzymane od naszych podmiotów członkowskich pozwoliły nam na przygotowanie załączonych poniżej uwag. Zwracamy się z prośbą o wzięcie pod uwagę zaprezentowanych w niniejszej opinii wniosków, uwag oraz przedłożonej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego. Jesteśmy otwarci na dyskusję merytoryczną dotyczącą modyfikacji projektowanych zapisów na dalszym etapie prac legislacyjnych.

Uwagi szczegółowe do projektu ustawy zawarte są w załączonej Tabeli uwag.

 

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź.