Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia RM w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (nr RD713)

Lubin, 5 czerwca 2023 r. ZPPM / 18S / VI / 2023 znak sprawy: DLR.0210.1.2022.DM Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa Szanowni Państwo W załączeniu przesyłamy uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (nr RD713 w Wykazie prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów) z dnia 23.05.2023 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 25.05.2023 r. Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości. Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostajemy z wyrazami szacunku Marta Wisłocka                                Piotr Karwan Prezes Zarządu Związku                 Wiceprezes Zarządu Związku Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (nr RD713 w Wykazie prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów) Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza ponad 120 pracodawców, zatrudniających blisko 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców. Uwagi ogólne Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Projektowane rozporządzenie określa zasady w bardzo ważnej dziedzinie życia społecznego, jakim jest przeciwdziałanie przemocy domowej. Projekt rozporządzenia określa sposób postępowania przedstawicieli instytucji uprawnionych do realizacji procedury „Niebieskie Karty” w przypadku zgłoszenia przemocy domowej. Procedura „Niebieskie Karty” jest kluczowym narzędziem, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osób doznających przemocy domowej, a niezwykle istotna jest także skuteczna współpraca przedstawicieli różnych instytucji, które są zobowiązane do reagowania w przypadku wystąpienia przemocy domowej. Bardzo cenne z naszego punktu widzenia jest to, że w projekcie, w porównaniu z obecnie obowiązującym rozporządzeniem, dokonano zmian, modyfikując i upraszczając konstrukcję załączników do projektu rozporządzenia. Uwagi szczegółowe zawarte są w załączonej tabeli zgłaszania uwag. Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich oraz opracowań własnych Związku Pracodawców Polska Miedź