Uczenie się przez całe życie i zarządzanie przebiegiem kariery – ocena Europass od 2018 r.

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dotyczących edukacji i kształcenia (uczenie się przez całe życie i zarządzanie przebiegiem kariery) – zgodnie z założeniami Decyzji PE i Rady w sprawie Europass (UE) 2018/646 oraz Komunikatu KE: Europejski program na rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności. Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 28 lutego 2023 r.

Europass to struktura oferująca za pośrednictwem platformy internetowej Europass narzędzia i informacje online, które mają wspierać ludzi w uczeniu się przez całe życie i zarządzaniu karierą zawodową. Mogą z niej korzystać osoby uczące się, pracownicy, osoby poszukujące pracy i wolontariusze w celu jasnego i spójnego komunikowania i prezentowania swoich umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia w całej Europie. Z platformy tej mogą również korzystać m.in. organizatorzy kształcenia i szkolenia, osoby zajmujące się poradnictwem, pracodawcy, publiczne służby zatrudnienia, partnerzy społeczni, organizatorzy pracy z młodzieżą, organizacje młodzieżowe, organizacje wolontariackie i decydenci. Oferowane obecnie narzędzia to: profil Europass służący do rejestrowania doświadczeń i osiągnięć użytkowników, tworzenia życiorysó  w i listów motywacyjnych oraz przechowywania ich w bibliotece Europass, a także menedżer podań (ang. „Application Manager”) umożliwiający zarządzanie wnioskami o pra i podejmowanie dalszych działań. Użytkownicy mogą analizować i identyfikować swoje umiejętności i zainteresowania w sekcji „Moje umiejętności” i „Moje zainteresowania” oraz ocenić swoje umiejętności cyfrowe, przystępując do testu za pomocą narzędzia do samooceny umiejętności cyfrowych. Dokumenty Europass, takie jak Europasssuplement do świadectwa i suplement do dyplomu, opisują nabytą wiedzę i umiejętności, a dokument EuropassMobilność umożliwia rejestrowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w innych krajach europejskich. Europejskie poświadczenia cyfrowe w dziedzinie uczenia się umożliwiają użytkownikom otrzymywanie podpisanych elektronicznie cyfrowych dyplomów i świadectw oraz przechowywanie ich w portfelu cyfrowym. Europass oferuje również narzędzia wyszukiwania kursów, kwalifikacji i ram kwalifikacji jako elementów europejskich ram kwalifikacji (ERK). Dostępne również informacje na temat poradnictwa zawodowego, uznawania kwalifikacji i walidacji dotychczasowych efektów uczenia się i nabytych umiejętności. Ponadto platforma oferuje narzędzie poszukiwania pracy, które jest zasilane przez EURES (europejską sieć służb zatrudnienia). Decyzja w sprawie Europass (UE) 2018/646 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zaowocowała uruchomieniem przez Komisję 1 lipca 2020 r. platformy Europass. Europass jest jednym z 12 działań w ramach europejskiego programu na rzecz umiejętności z 2020 r., którego celem jest pomoc osobom fizycznym i przedsiębiorstwom w zdobywaniu większej liczby lepszych umiejętności w celu wspierania podnoszenia i zmiany kwalifikacji. Ma się to przyczynić do odbudowy po pandemii COVID19 i sprawiedliwej społecznie transformacji ekologicznej i cyfrowej. W ramach oceny przeanalizowane zostaną skuteczność, efektywność, adekwatność, spójność i unijna wartość dodana Europass od 2018 r. Indywidualni użytkownicy końcowi to osoby uczące się, osoby poszukujące pracy, pracownicy i wolontariusze. Inne grupy docelowe obejmują organizatorów kształcenia i szkolenia, osoby zajmujące się poradnictwem, pracodawców, publiczne służby zatrudnienia (w tym europejską sieć publicznych służb zatrudnienia), partnerów społecznych, organizatorów pracy z młodzieżą, organizacje młodzieżowe, organizacje wolontariackie i decydentów (w tym Komitet ds. Zatrudnienia Rady). Do unijnych grup zainteresowanych stron i partnerów operacyjnych należą: grupa doradcza Europass, Krajowe Centra Europass, grupa doradcza ds. europejskich ram kwalifikacji i krajowe punkty koordynacji EQF (w zakresie kwalifikacji i ich ram), a także sieć Euroguidance, dotycząca poradnictwa zawodowego i możliwości uczenia się.
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13323-Europass-evaluation-2018-2023-_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny skutków.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13323-Europass-evaluation-2018-2023-/public-consultation_pl Źródło: Komisja Europejska