Unijne prawo ochrony środowiska i przepisy dotyczące pomocy państwa – dostęp do wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do decyzji w sprawie pomocy państwa (rozporządzenie)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska oraz konkurencji w UE – na podstawie analizy Konwencji z AarhusRozporządzenia (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty oraz Komunikatu KE w sprawie „ustaleń przyjętych przez Komitet ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus w sprawie ACCC/C/2015/128 w odniesieniu do pomocy państwa: analiza implikacji ustaleń i ocena dostępnych wariantów”.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 27 czerwca 2024 r.

Przedmiotowa inicjatywa obejmuje dwie części:

  1. na podstawie analizy dowodów potwierdzających może zostać przedstawiona nowa procedura, która zapewni dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska i związanych z decyzjami UE w sprawie pomocy państwa, przy uwzględnieniu międzynarodowych zobowiązań UE w zakresie ochrony środowiska
  2. aktualizację przepisów proceduralnych w celu odzwierciedlenia najnowszych zmian w praktyce Komisji oraz w orzecznictwie, związanych z rozpatrywaniem spraw dotyczących pomocy państwa.

UE i jej państwa członkowskie są stronami konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska („konwencja z Aarhus”). UE wdrożyła swoje przepisy w odniesieniu do instytucji i organów UE rozporządzeniem (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. zmienionym rozporządzeniem (UE) 2021/1767 z dnia 6 października 2021 r. („rozporządzenie w sprawie konwencji z Aarhus”). Decyzje w sprawie pomocy państwa, w przypadku których Komisja działa jako administracyjny organ odwoławczy zgodnie z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) są wyłączone z zakresu stosowania rozporządzenia w sprawie konwencji z Aarhus.

Komitet ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus (ACCC) stwierdził, że nie zapewniając żadnej procedury przewidzianej w art. 9 ust. 3 konwencji z Aarhus dającej członkom społeczeństwa dostęp do procedur administracyjnych lub sądowych pozwalających zaskarżyć decyzje w sprawie środków pomocy państwa podjęte przez Komisję Europejską na podstawie art. 108 ust. 2 TFUE, które naruszają prawo Unii dotyczące środowiska, UE nie przestrzega art. 9 ust. 3 i 4 konwencji z Aarhus (ustalenia ACCC).

12 lipca 2021 r. w kontekście nowelizacji rozporządzenia w sprawie konwencji z Aarhus Komisja zobowiązała się do podjęcia w następstwie ustaleń ACCC działań polegających na analizie implikacji i ocenie dostępnych wariantów, z uwzględnieniem przepisów prawa Unii dotyczących pomocy państwa. Komisja przeprowadziła konsultacje z zainteresowanymi stronami i 17 maja 2023 r. przyjęła komunikat („komunikat”). W komunikacie zauważono, że stanowiska zainteresowanych stron odnośnie do przedstawionych im wariantów były podzielone, co wzmacnia potrzebę dalszej starannej oceny w celu znalezienia optymalnego rozwiązania. Komisja stwierdziła w komunikacie, że aby zapewnić zgodność z ustaleniami ACCC, konieczne jest dostosowanie istniejących ram prawnych lub podjęcie równoważnych środków. Projekt takiego dostosowania powinien zachować efektywność kontroli pomocy państwa i w jak najbardziej wydajny sposób uzupełniać możliwości odwoławcze na szczeblu krajowym.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14276-Unijne-prawo-ochrony-srodowiska-i-przepisy-dotyczace-pomocy-panstwa-dostep-do-wymiaru-sprawiedliwosci-w-odniesieniu-do-decyzji-w-sprawie-pomocy-panstwa-rozporzadzenie-_pl
 
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl.

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag.

Źródło: Komisja Europejska