Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

Niniejszy projekt ustawy wprowadza do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi m.in. zmiany wynikające z art. 8 i 8a dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów.

W celu zapewnienia zgodności systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, ustanowionych przepisami ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ze zmianami wprowadzonymi w art. 8 i 8a dyrektywy
2008/98/WE, w odniesieniu do opakowań rekomenduje się (m.in.):

  • Wyszczególnienie w strumieniu opakowań produktów oraz odpadów opakowaniowych opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych, oraz pozostałych opakowań (pochodzących głównie z handlu, usług i przemysłu). Zastosowanie takiego podziału jest inicjatywą własną, niewynikającą z przepisów UE
  • Wprowadzenie obowiązkowej opłaty opakowaniowej ponoszonej przez wprowadzającego produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych za każdy kilogram opakowania wprowadzonego do obrotu z produktem, co jest związane z odpowiedzialnością finansową producentów. Wysokość opłaty opakowaniowej będzie obliczana na podstawie stawek, które zostaną zróżnicowane (mechanizm ekomodulacji) m.in. ze względu na rodzaj materiału opakowania, zawartość materiału pochodzącego z recyklingu i możliwość recyklingu. Wprowadzenie tego mechanizmu wynika z art. 8a ust. 4 dyrektywy 2008/98/WE. Opłata opakowaniowa pobierana przez marszałków województw będzie przekazywana na wyodrębniony rachunek bankowy operatora systemu ROP, tj. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Następnie NFOŚiGW 80% zebranych środków będzie przeznaczał na dofinansowanie gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi.
  • Wprowadzenie wynagrodzenia płaconego przez wprowadzającego produkty w opakowaniach na rzecz organizacji odpowiedzialności producentów, obliczanego na podstawie co najmniej stawek minimalnych oraz masy opakowań.
  • Doszczelnienie systemu wystawiania dokumentów DPR i EDPR potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych przeznaczonych dla gospodarstw domowych zebranych poza systemami gminnymi (nieruchomości nieobjęte systemem gminnym) oraz pozostałych opakowań, tak aby uniemożliwić poświadczania w tych dokumentach recyklingu niezgodnego ze stanem rzeczywistym.
  • Wprowadzenie systemu przydzielania masy odpadów wskazanej w dokumentach DPR i EDPR, które potwierdzają sfinansowany z opłaty opakowaniowej recykling odpadów opakowaniowych przeznaczonych dla gospodarstw domowych zebranych w ramach gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi.
  • Wprowadzenie obowiązku dla wprowadzających produkty w opakowaniach będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3l, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, do zapewnienia poziomów zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w butelkach. wprowadzenie możliwości objęcia opakowań innych niż butelki wymienione w pkt 8 obowiązkiem zapewnienia poziomów zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w tych opakowań.
  • Wprowadzenie obowiązku dla wprowadzających produkty w butelkach PET o pojemności do 3l zapewnienia poziomów selektywnego zbierania odpadów powstałych z tych opakowań.
  • Zmiany wymagań dla dotychczasowych organizacji odzysku opakowań do prowadzenia działalności, m.in. zmiana nazwy na organizacja odpowiedzialności producentów (istniejące organizacje odzysku opakowań z mocy prawa staną się organizacjami odpowiedzialności producentów), obowiązek posiadania zwiększonego kapitału zakładowego do wysokości co najmniej 5 mln (z 2,5 mln zł) oraz zlecania audytu swojej działalności.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349805
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 27 sierpnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.