Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej (UD72)

Legnica, 8 lipca 2024 roku

ZPPM / 24S / VII / 2024 Znak sprawy: DPL2.8400.1.2024

Szanowny Pan
Jarosław Neneman
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Finansów

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłamy uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej (nr UD72 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) z dnia 14.06.2024 roku, opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 17.06.2024 r.

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza ponad 120 pracodawców, zatrudniających blisko 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 27 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców oraz przedsiębiorców.

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania przez Ministra Finansów projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej.

Obowiązujące obecnie definicje „budowli” i „budynku”, które odwołują się do przepisów prawa budowlanego okazały się nieprecyzyjne. W efekcie powodują liczne wątpliwości interpretacyjne oraz wynikające z nich spory podatkowe, których główną osią sporu jest prawnopodatkowa kwalifikacja obiektu budowlanego jako budowli albo budynku oraz ustalenie, czy „części niebudowlane” budowli lub urządzenia techniczne (urządzenia budowlane) z nią związane również stanowią przedmiot opodatkowania

Wprowadzenie precyzyjnych definicji jest wiec zarówno konieczne jak i pożądane. Wzmocni to poczucie bezpieczeństwa w ramach obrotu prawnego, szczególnie w tak delikatnej dziedzinie jak kwestie podatkowe.

Analiza projektu ustawy i załączonych dokumentów (uzasadnienie, OSR) pozwoliły nam na przygotowanie załączonego stanowiska. Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę przedłożonej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu aktu prawnego.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że jesteśmy otwarci na dyskusję merytoryczną dotyczącą modyfikacji projektowanych zapisów na dalszym etapie prac legislacyjnych.