Uwagi do projektu ustawy UC50

ZPPM / 23S / VII / 2024

Znak sprawy: DP-WOPI.0220.71.2021.AM

Szanowny Pan
Miłosz Motyka
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłamy stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (nr UC50 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) z dnia 06.06.2024 roku, opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 19.06.2024 r.

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza ponad 120 pracodawców, zatrudniających blisko 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 27 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców oraz przedsiębiorców.

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania przez Ministra Klimatu i Środowiska projektu ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw. Dostosowanie krajowych regulacji z zakresu zapasów obowiązkowych gazu ziemnego do prawa Unii Europejskiej jest zarówno konieczna jak i pożądana. Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego w przypadku sytuacji zakłócenia lub przerw w dostawach gazu ziemnego jest niezwykle istotna z punktu widzenia wszystkich odbiorców, bez względu na skalę odbioru przez nich tego surowca.

Analiza projektu ustawy i załączonych dokumentów (uzasadnienie, OSR) pozwoliły nam na przygotowanie załączonego stanowiska. Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę przedłożonej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu aktu prawnego.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że jesteśmy otwarci na dyskusję merytoryczną dotyczącą modyfikacji projektowanych zapisów na dalszym etapie prac legislacyjnych.

Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostajemy z wyrazami szacunku