Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – nowe przepisy dla sektora prywatnego

Komisja Europejska (KE) prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych dotyczących nowych przepisów prawa UE  – wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 4 listopada 2021 r.

Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu stanowią poważne zagrożenie dla integralności gospodarki i systemu finansowego UE oraz bezpieczeństwa jej obywateli. Europol oszacował, że około 1% rocznego produktu krajowego brutto UE „wykryto jako zaangażowane w podejrzaną działalność finansową”. W lipcu 2019 r. w następstwie szeregu głośnych przypadków domniemanego prania pieniędzy z udziałem instytucji kredytowych w Unii Komisja przyjęła pakiet analizujący skuteczność unijnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) i doszła do wniosku, że reformy są konieczne. W tym kontekście w unijnej strategii na rzecz unii bezpieczeństwa na lata 2020–2025 podkreślono znaczenie wzmocnienia ram UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w celu ochrony Europejczyków przed terroryzmem i przestępczością zorganizowaną.

IV Dyrektywa AML (w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu) podkreśliła konieczność dokumentowania czynności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Instytucje obowiązane powinny być w stanie wykazać przed nadzorem, wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 

V Dyrektywa AML powstała, jako odpowiedź na zmieniające się trendy w zakresie finansowania terroryzmu i prowadzenia operacji przez grupy terrorystyczne. Dyrektywa ma na celu zwiększenie transparentności w zakresie struktur właścicielskich i identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, a także uregulowanie rynku walut wirtualnych. Ważnym elementem systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu mają być ogólnodostępne rejestry beneficjentów rzeczywistych, które powinny zostać ze sobą zintegrowane za pomocą europejskiej centralnej platformy do dnia 10 marca 2021 r. Krajowe rejestry beneficjentów rzeczywistych powinny być publicznie dostępne oraz umożliwiać wzajemne powiązania pomiędzy krajami, aby ułatwić współpracę międzynarodową.

Następstwem analiz jest wniosek dot. rozporządzenia Parlamentu i Rady UE w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13146-Zapobieganie-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu-nowe-przepisy-dla-sektora-prywatnego_pl
W załączeniu znajdują się wniosek dotyczący rozporządzenia wraz z załącznikiem, streszczenie oceny skutków oraz .
Źródło: Komisja Europejska