Zintegrowana gospodarka wodna – zmienione wykazy zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące unijnych przepisów dotyczących gospodarki wodneji – rewizja m.in. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dyrektywy PE i Rady 2013/39/UE zmieniająca dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej oraz Dyrektywy Komisji 2014/80/UE w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 1 listopada 2021 r.

Z niedawno przeprowadzonej oceny adekwatności (ocena) wynika, że unijne przepisy dotyczące wody są zasadniczo adekwatne do zakładanych celów. Potrzebna jest jednak poprawa w takich aspektach jak inwestycje, przepisy wykonawcze, włączenie celów dotyczących wody do innych obszarów polityki, zanieczyszczenie chemiczne, uproszczenie procedur administracyjnych i cyfryzacja.

Inicjatywa dotyczy ustaleń związanych z zanieczyszczeniami chemicznymi oraz prawnego obowiązku dokonywania regularnego przeglądu wykazów substancji priorytetowych i zanieczyszczeń wód podziemnych.

Otwarte konsultacje publiczne są niezbędne, aby uzupełnić inne konsultacje: konsultacje z ekspertami, warsztaty z zainteresowanymi stronami i konsultacje prowadzone za pośrednictwem mechanizmów wspólnej strategii wdrażania (która wspiera wdrażanie ramowej dyrektywy wodnej). Konsultacje te umożliwią Komisji kontakt z zainteresowanymi osobami, z którymi jeszcze nie konsultowano się. Dzięki nim obywatele będą mogli przekazać swoje uwagi na temat ewentualnej zmiany wykazu substancji priorytetowych (w odniesieniu do wód powierzchniowych) oraz zmiany załączników do dyrektywy w sprawie wód podziemnych (w odniesieniu do substancji w wodach podziemnych).

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12662-Zintegrowana-gospodarka-wodna-zmienione-wykazy-zanieczyszczen-wod-powierzchniowych-i-podziemnych_pl

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji w tym obszarze.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12662-Zintegrowana-gospodarka-wodna-zmienione-wykazy-zanieczyszczen-wod-powierzchniowych-i-podziemnych/public-consultation_pl
Źródło: Komisja Europejska