Europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (SURE) – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa finansowego oraz gospodarczego (europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej – SURE) – na podstawie analizy rozporządzenia Rady (UE) 2020/672 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (SURE), jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19, zgodnie z kryteriami oceny określonymi w wytycznych Komisji dotyczących lepszego stanowienia prawa oraz Porozumieniu międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 19 lipca 2023 r. Instrument SURE utworzono w maju 2020 r., aby pomóc państwom członkowskim, które musiały uruchomić znaczące środki finansowe w celu zwalczenia negatywnych gospodarczych i społecznych skutków pandemii COVID-19 na swoim terytorium. Jego działanie zakończyło się 31 grudnia 2022 r. SURE miał pomóc w ochronie miejsc pracy i pracowników dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 i zapewnił państwom członkowskim pomoc finansową w formie pożyczek z UE. Głównym celem tych pożyczek było pokrycie nagłego wzrostu wydatków publicznych na mechanizmy zmniejszonego wymiaru czasu pracy lub podobne środki. Ponadto pożyczki można było wykorzystywać na wspieranie niektórych środków ochrony zdrowia, w szczególności w miejscu pracy. Utworzenie SURE było namacalnym wyrazem solidarności UE, w ramach której wszystkie państwa członkowskie zgodziły się wzajemnie wspierać się za pośrednictwem UE, udzielając dobrowolnych gwarancji. W całym okresie działania SURE ze jego środków udzielono 19 państwom członkowskim pomocy finansowej na kwotę 98,4 mld EUR (z całkowitej dostępnej puli środków wynoszącej 100 mld EUR). Celem było złagodzenie gospodarczych, społecznych i zdrowotnych skutków pandemii COVID-19. Komisja rozpoczyna obecnie ocenę SURE zgodnie z zaleceniem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (sprawozdanie specjalne nr 28/2022 w sprawie SURE) oraz zgodnie z wymogami prawnymi rozporządzenia finansowego (art. 34). Celem oceny jest wyciągnięcie wniosków na potrzeby przyszłego procesu decyzyjnego.
W ramach inicjatywy zostanie ocenione, czy SURE zadziałał zgodnie z założeniami. Celem oceny jest zbadanie, w jaki sposób SURE osiągnął swoje główne cele w zakresie ochrony zatrudnienia, zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem i złagodzenia utraty dochodów wywołanej pandemią COVID-19 (zgodnie z art. 1 rozporządzenia (UE) 2020/672). W ramach oceny oszacuje się skuteczność, efektywność, adekwatność, spójność i unijną wartość dodaną SURE.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny. Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13767-Evaluation-of-the-European-instrument-for-temporary-Support-to-mitigate-Unemployment-Risks-in-an-Emergency-SURE-_pl