Komunikat XIII Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na wiążące wartości i propozycje wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych oraz na wskaźnikowe wartości i propozycje wskaźnikowych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników chemicznych.

Komunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw NDN i NDN dla Zdrowia w Środowisku Pracy dotyczą aktualnie procedowanych przez komisję kwestii.

Komunikat XIII zawiera informację, iż Parlament Europejski i Komisja Europejska pracują nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy. Więcej na ten temat: https://pracodawcy.pl/ochrona-pracownikow-przed-substancjami-rakotworczymi-oraz-mutagennymi-wniosek-dotyczacy-zmiany-dyrektywy-2004-37-we-cmd-czwarta-czesc/

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na nowe propozycje Parlamentu Europejskiego i Rady wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla akrylonitrylu: ośmiogodzinne – 1 mg/m3 (0,45 ppm); krótkotrwałe – 4 mg/m3 (1,8 ppm) i propozycję oznakowania „skóra”. Wartości te będą miały zastosowanie po czterech latach od wejścia w życie dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE.

Szczegółowa treść KOMUNIKATU XIII znajduje się w załączniku.

Źródło: Międzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN, CIOP-PIB