Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów – akty wykonawcze do ustawy o KAS

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów będące aktami wykonawczymi do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 5 czerwca 2023 roku również w formie edytowalnej na adres szkop@pracodawcy.pl.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Krajowej Administracji Skarbowej, które mogą być wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych na obszarze całego kraju lub jego części, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania

Projektowane rozporządzenie Ministra Finansów zmienia rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zadań Krajowej Administracji Skarbowej, które mogą być wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych na obszarze całego kraju lub jego części, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania (Dz. U. poz. 1999), stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 11 ust. 5a  ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm. – ustawa o KAS).

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację przez Ministra Finansów ww. delegacji ustawowej, poprzez umożliwienie naczelnikom urzędów skarbowych (na obszarze całego kraju, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania) przekazywania, telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym, danych w tym objętych tajemnicą skarbową, które to dane naczelnicy urzędów skarbowych mogą obecnie udostępniać jedynie w lokalu urzędu skarbowego w ramach  wynikającego z art. 178 i 179 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.) prawa strony do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, odpisów oraz sporządzania kopii przy wykorzystaniu własnych przenośnych urządzeń.

Postęp technologiczny, rozwój usług świadczonych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), w dużej mierze również elektronicznych, uzasadniają zmianę sposobu obsługi z bezpośredniej na zdalną, elektroniczną, zautomatyzowaną i odmiejscowioną.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372900

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego

Zgodnie z art. 35b ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej minister właściwy do spraw finansów publicznych jest obowiązany określić istotne elementy związane z korzystaniem przez użytkowników z e-Urzędu Skarbowego. Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego (Dz. U. poz. 2465) reguluje wyłącznie kwestie związane z funkcjonowaniem w e-Urzędzie Skarbowym konta osoby fizycznej i komornika. Obecnie trwają prace nad uruchomieniem konta jednostki organizacyjnej.

Projekt ten zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego. Potrzeba wydania nowego rozporządzenia jest związana z wdrażaniem  w e-Urzędzie Skarbowym konta jednostki organizacyjnej. W związku z uruchomieniem konta jednostki organizacyjnej w projekcie określono sposób wnioskowania o udostępnienie tego konta oraz zakres korzystania z tego konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Projekt rozporządzenia jest związany z rozwijanym w resorcie finansów rozwiązaniem informatycznym pn. e-Urząd Skarbowy. Możliwość korzystania z konta jednostki organizacyjnej jest uzależniona od uprzedniego złożenia wniosku o udostępnienie tego konta (art. 35b ust. 2 pkt 2 ustawy o KAS). Konto to jest adresowane do jednostek organizacyjnych innych niż organy władzy publicznej, urzędy obsługujące te organy i kancelarie.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372903