Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury – systemy homologacji pojazdów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury – akty wykonawcze do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w powiązaniu z nowym aktem prawnym: art. 68 ust. 1 ustawy z dnia … 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (numer druku sejmowego 2975, 3000).

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 23 marca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl .

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym; nowa ustawa: art. 68 ust. 1 ustawy z dnia … 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (numer druku sejmowego 2975, 3000).

1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie indywidualnego dopuszczenia pojazdu

Projekt rozporządzenia w sprawie indywidualnego dopuszczenia pojazdu stanowi realizację delegacji zawartej w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia … o systemach homologacji pojazdów i ich wyposażenia. Celem tej ustawy jest uporządkowanie zagadnień z obszaru homologacji pojazdów oraz ich przedmiotów wyposażenia i części poprzez przeniesienie z obecnie obowiązującej  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.) rozdziału „Homologacja” i dostosowanie go w nowej ustawie do wymagań zawartych  w przepisach międzynarodowych (Unii Europejskiej (UE) oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)). 

Projektowane rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji częściowego wdrożenia aktualnych rozporządzeń UE stosowanych w procedurze homologacji typu i indywidualnych dopuszczeń pojazdów kategorii T, C, R, S, L, M, N, O tj.:

1)  rozporządzenia nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 364 z 18.12.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 252 z 16.09.2016, str. 53, Dz. Urz. UE L 277  z 13.10.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 140 z 06.06.2018, str. 15 oraz Dz. Urz. UE L 91  z 29.03.2019, str. 42),

2)  rozporządzenia nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L 60  z 02.03.2013, str. 52, Dz. Urz. UE L 53 z 21.02.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 77  z 23.03.2016, str. 65, Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2019, str. 106 oraz Dz. Urz. UE L 381  z 13.11.2020, str. 4),

3) rozporządzenia nr 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 325 z 16.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 19 z 21.01.2021, str. 2, Dz. Urz. UE L 272 z 30.07.2021, str. 16, Dz. Urz. UE L 313 z 06.09.2021, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 398 z 11.11.2021, str. 29).

Projekt rozporządzenia w sprawie indywidualnego dopuszczenia pojazdu obejmuje te same rozwiązania o charakterze technicznym i proceduralnym, które są obecnie objęte zakresem ww. rozporządzeniami Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu oraz w sprawie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu  i nie wprowadza nowych obowiązków formalnych względem podmiotów ubiegających się o wydanie takiego dopuszczenia.

Proponowane rozwiązania prawne zawarte w nowym rozporządzeniu mają na celu jedynie dostosowanie podstawy prawnej udzielanych decyzji w sprawie indywidualnego dopuszczenia pojazdu, którą stanowią obowiązujące
ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (w miejsce uchylonych dyrektyw 2003/37/WE, 2002/24/WE, 2007/46/WE).

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370306

 

2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie homologacji typu pojazdu

Projekt rozporządzenia w sprawie homologacji typu pojazdów stanowi realizację delegacji zawartej w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia … o systemach homologacji pojazdów i ich wyposażenia. Celem tej ustawy jest uporządkowanie zagadnień z obszaru homologacji pojazdów oraz ich przedmiotów wyposażenia i części poprzez przeniesienie z obecnie obowiązującej  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.) rozdziału „Homologacja” i dostosowanie go w nowej ustawie do wymagań zawartych w przepisach międzynarodowych (Unii Europejskiej (UE) oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). 

Projekt rozporządzenia w sprawie homologacji typu pojazdów obejmuje te same rozwiązania o charakterze technicznym i proceduralnym, które są obecnie objęte zakresem ww. rozporządzeń Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i nie wprowadza nowych obowiązków formalnych względem podmiotów ubiegających się o wydanie świadectwa homologacji.

Projektowane rozporządzenie obejmuje procedurę krajowej homologacji typu pojazdów wskazanych w art. 2 ust. 3 rozporządzenia (UE) 167/2013 (pojazdy kategorii: C, R, S, T4.1, T4.2). W odniesieniu do rozporządzeń (UE) 168/2013 (pojazdy kategorii L) oraz 2018/858 (pojazdy kategorii M, N, O) państwa członkowskie UE nie mają możliwości ustanawiania procedur krajowych w ramach homologacji typu pojazdu

Proponowane rozwiązania prawne zawarte w nowym rozporządzeniu mają na celu jedynie dostosowanie podstawy prawnej udzielanych decyzji w homologacji typu pojazdów, którą stanowią obowiązujące ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (w miejsce uchylonych dyrektyw 2003/37/WE, 2002/24/WE, 2007/46/WE).

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370305