Monitoring Legislacji Krajowej 05-11.05.2022

W okresie od 05 – 11.05.2022 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 6. projektów ustaw oraz 30. projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 8. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku.

Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 3. stanowiska do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych.

  1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (nr 482 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów), które zostało przesłane do Ministerstwa Finansów.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-uwagi-do-projektu-rozp-mf-ws-informacji-o-cenach-transferowych-w-zakresie-cit-482/

  1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych (numer w Wykazie prac legislacyjnych dotyczący aktów wykonawczych pozostających we właściwości Ministra Zdrowia: MZ 1336), które zostało przesłane do Ministerstwa Zdrowia.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-opinia-w-sprawie-projektu-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-podmiotow-uprawnionych-do-zakupu-produktow-leczniczych-w-hurtowniach-farmaceutycznych-nr-mz-1336/

  1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (nr UD376 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), które zostało przesłane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-uwagi-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-gospodarowaniu-nieruchomosciami-rolnymi-skarbu-panstwa-oraz-niektorych-innych-ustaw-nr-ud376/